Omnibus prik

AU's regnskab 2013: Underskud 60 millioner kroner større end forventet

Aarhus Universitet kommer ud med et underskud på 141 millioner kroner i regnskabet for 2013. Det er 60 millioner kroner mere end det budgetterede underskud på 81 millioner kroner.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2013 på et bestyrelsesmøde onsdag 30. april.

AU skal ikke ud i en ny sparerunde som følge af det uventede store underskud på 141 millioner kroner, da bestyrelsen har besluttet at dække det ind via egenkapitalen.

Den ene af de tre medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, lektor Peter Bugge, siger om resultatet:

”Jeg vil kalde det ærgerligt, at underskuddet er større end forventet. Men vi kan håndtere det ved at trække på egenkapitalen. Vi skal ikke ud i yderligere sparerunder.”

Samme holdning udtrykker Heidi Klokker på vegne af de to studenterrepræsentanter i bestyrelsen.

”Vi finder det beklageligt, at man ikke har kunnet overholde budgetterne. Men vi hæfter os ved, at vi ikke skal ud i flere fyringsrunder og dermed heller ikke flere forringelser på uddannelsesområdet.” 

Resultat ikke tilfredsstillende

Bestyrelsesformand Michael Christiansen betegner i en pressemeddelelse resultatet på følgende måde:

“Resultatet for 2013 er isoleret set ikke tilfredsstillende, men ser vi på udviklingen over en længere årrække, opvejes de budgetterede underskud af de foregående års overskud. Vi har budgetteret med underskud i 2012, 2013 og 2014 for at understøtte universitetets strategiske udvikling. Og vi er sikre på, at universitetet med de meget omfattende besparelser, som er sat i værk, får balance i økonomien i 2015, hvor egenkapitalen igen vil udgøre omkring ni procent af omsætningen.” 

25 millioner færre en forventet

Som forklaring på det uventede store underskud fremhæver universitetsdirektør Jørgen Jørgensen specielt to forhold. Han peger for det første på, at AU har fået ca. 25 millioner kroner færre i finanslovsindtægter end budgetteret. Han forklarer om dette forhold:

”Vi er for det første blevet straffet for en ubalance, hvad angår udvekslingsstuderende. Vi sender ikke nok studerende ud i forhold til dem, vi tager imod, og det er vi blevet bonnet ca. 14 millioner for.  Og for det andet har vi fået reduceret vores bevilling med 11 millioner kroner, fordi lønstigningerne ved de seneste overenskomster ikke blev så store, som man forventede, da man lavede finansloven.”

Fejlskøn til 27 millioner

Jørgen Jørgensen forklarer det andet forhold med en fejlvurdering i skønnet over antal ansatte, da man ved årsskiftet måtte konstatere, at der var flere ansatte på AU, end man løbende havde vurderet i 2013. Det betød uforudsete hensættelser til feriepenge på ca. 27 millioner kroner.

”Hvis du lægger de ca. 25 og ca. 27 millioner kroner sammen, har du godt 50 millioner. Hvad angår de resterende millioner op til afvigelsen på de 60 millioner, har vi en alenlang liste med op- og nedadgående afvigelser i forhold til budgettet” siger Jørgen Jørgensen.

Bestyrelsen får første status på budgettet for i år på det næste bestyrelsesmøde i juni. Bestyrelsen har nikket til et budgetteret underskud på 60 millioner kroner for 2014, men herefter er det slut med godkendte underskud, da AU's budget skal være i balance fra 2015.

Fakta

AU's samlede omsætning er på 6,146 milliarder kroner.

Læs AU's årsrapport 2013