Ny trepartsaftale på det offentlige område: Se aftalen her

Regeringen og forhandlingsparterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået en aftale om, at offentligt ansatte, der ikke kan varetage deres arbejde hjemmefra, skal bidrage med op til 5 fridage i indeværende ferieår i forbindelse med coronakrisen.

Foto: AU Foto

Skatteminister Morten Bødskov (S) har på et pressemøde her til formiddag præsenteret en aftale med forhandlingsparterne på det offentlige arbejdsmarked om afvikling af ferie med videre. Du kan her læse de væsentligste punkter i aftalen, og link til den samlede aftaletekst finder du nederst i artiklen.

Omnibus følger op snarest.

1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte og ansatte i henhold til overenskomster og aftaler indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Skatteministeriet og på den anden side af eller efter bemyndigelse fra de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet centralorganisationerne.

2. Medarbejdere, der efter ansættelsesmyndighedens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts -13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 dage.

  • Bemærkning: Ved ”varetager opgaver” forstås i den foreliggende situation også situationer, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.
  • Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering mv. Omsorgsdage og evt. af- talte seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.
  • Ansættelsesmyndigheden beslutter efter dialog med medarbejderen hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles. Friheden afvikles i hele dage.
  • Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til fem dage med fordel kan placeres med tre dage i perioden 6.-8. april 2020 og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

3. Feriedage, særlige feriedage eller afspadsering mv., som medarbejderen allerede har afholdt i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts, medregnes ved opgørel- sen af de op til 5 dages frihed.

4. Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Parterne opfordrer dog til, at afvik- ling af frihed besluttes og udmeldes til medarbejderen tidligst muligt.

  • Op til 5 feriedage og/eller særlige feriedage eller afspadsering mv., der er fastlagt til afhol- delse i perioden 14.-30. april 2020, kan med tilsvarende forkortet varsel og efter dialog med den enkelte ansatte fremrykkes til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020. Hvis fremrykning af ferie og/eller særlige feriedage medfører udgifter for medarbejderen (for eksempel afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal ansættelsesmyndigheden holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

5. Medarbejderen udfører ikke arbejde på de dage, hvor medarbejderen afvikler frihed i henhold til denne aftale.

6. Aftalen har virkning fra aftalens underskrivelse d.d. og bortfalder uden opsigelse den 14. april 2020.