Tre nye ansigter i AU’s administrationsledelse: En statskundskaber, en civilingeniør og en bygningsingeniør

Lisbeth Katborg Bjerre tiltrådte i maj som stabschef for Universitetsledelsens Stab, Jacob Schmidt er 1. august tiltrådt som vicedirektør for AU Forskning, mens Kirsten Andersen tiltræder som ny vicedirektør for AU Bygninger 1. september.

Fra venstre ses stabschef for Universitetsledelsens Stab Lisbeth Katborg Bjerre, vicedirektør for AU Forskning Jacob Schmidt og kommende vicedirektør for AU Bygninger Kirsten Andersen. Foto: Aarhus Universitet

Der har den seneste tid været udskiftning på tre poster i administrationens ledelse, nærmere bestemt på posten som stabschef for Universitetsledelsens Stab, vicedirektør for AU Forskning og vicedirektør for AU Bygninger.

Da Kristian Thorn 1. februar overtog posten som universitetsdirektør, blev posten som stabschef for Universitetsledelsens Stab ledig. Den blev 1. maj beklædt af Lisbeth Katborg Bjerre, der kommer fra en stilling som chef for kommunikation, studieliv og internationalisering hos VIA University College. Lisbeth Katborg Bjerre kender derfor uddannelsessektoren indefra. Og Aarhus Universitet er heller ikke ukendt land. Hun tog sin uddannelse i statskundskab på AU og har i hele sit arbejdsliv haft universitetet blandt sine samarbejdspartnerne.

De første måneder på posten har i høj grad været præget af de politiske forhandlinger om kandidatreformen, som blev endeligt vedtaget i juli, men hvor der stadig udestår et tillægsforlig, som skal fastlægge rammerne for det videre reformarbejde.

”Det har været en virkelig interessant periode at træde ind på Aarhus Universitet. Reformen af universitetsuddannelserne kommer til at ændre uddannelseslandskabet markant. Hvordan vi konkret kommer til at arbejde med det, ved vi ikke endnu, men vi ved, at AU i lighed med de øvrige universiteter står overfor en kæmpe opgave,” siger Lisbeth Katborg Bjerre.

Kandidatreformen er ikke alene. Universiteterne udfordres også af kriser som krigen i Ukraine, klima- og energikrisen, post-corona og udfordrede ungdomsårgange. Og det stiller alt sammen endnu højere krav til ledere og medarbejdere på AU – og dermed også til Universitetsledelsens Stabs understøttelse af bestyrelse, universitetsledelse og resten af organisationen.

Min opgave bliver, sammen med resten af staben, at sikre velfungerende arbejdsgange og processer omkring bestyrelsen og universitetsledelsen og sikre et tæt samspil med fakulteterne på en måde, som understøtter opgaveløsningen og sammenhængskraften i organisationen,” siger Lisbeth Katborg Bjerre.

”Det handler om at bidrage til, at organisationen har de bedst mulige forudsætninger for at forholde sig til udfordringer som skiftende rammebetingelser og de store samfundsudfordringer. Og i forhold til sidstnævnte: at holde fast i, at universitetet i kraft af sin forskning og sine uddannelser naturligvis er en del af løsningen.”

Universitetsledelsens Stab har en bred vifte af opgaver og understøtter universitetets ledelse og bestyrelse med blandt andet kommunikation og presse, jura, analyser, sekretærbistand og eventstøtte – herunder for eksempel planlægning og afvikling af den nærtstående årsfest.

Foruden arbejdet med reformen og den daglige understøttelse af ledelse og bestyrelse er Lisbeth Katborg Bjerres første tre måneder gået med at lære først og fremmest staben, men også den øvrige organisation at kende.

”Det er en fascinerende organisation at træde ind i. Det er tydeligt, at det er en videnstung institution præget af en stærk faglighed. Og uanset hvor man træder ind, er der en nysgerrighed, en vilje til at diskutere og en stolthed forbundet med at være en del af universitetet,” siger Lisbeth Katborg Bjerre.

Adspurgt, om hun i den forbindelse er stødt på noget, hun som ny stabschef vil ændre på, svarer hun:

”Det er for tidligt at sige noget om. Jeg er stadig først ved at lære organisationen og de mange opgaver at kende.”  

Efter en sommerferie, som hun tilbragte sammen med sin mand og to børn på 16 og 18 år – blandt andet med at vandre og nyde naturen i Kroatien og Slovenien – har hun nu sammen med resten af staben taget hul på efterårssemesteret.

”Den står på kandidatreform, bestyrelsesseminar, handleplan 2024 og mange andre spændende opgaver. Og det ser jeg virkelig frem til!” lyder det fra Lisbeth Katborg Bjerre.

Ny vicedirektør i AU Forskning

Vicedirektørområdet AU Forskning var i begyndelsen af året igennem en profilændring som følge af stigende krav til administration af forskningsområdet – ikke mindst til administration af forskningsdata. Som følge heraf var der ifølge universitetsledelsen også behov for en ny profil på posten som vicedirektør. Det bliver Jacob Schmidt, som kommer fra en stilling som administrationschef ved Syddansk Musikkonservatorium og tidligere har været universitetsdirektør ved Syddansk Universitet.

Jacob Schmidt er uddannet civilingeniør (cand.polyt.) fra DTU og har desuden en HD i organisation. Han tiltrådte stillingen som vicedirektør 1. august.

”Jeg glæder mig meget til at samarbejde med ledere, medarbejdere og de faglige miljøer om at give forskerne de bedst mulige vilkår for at hjemtage midler til at bedrive forskning. Det fremstår for mig som en meget meningsfuld opgave,” siger han i en nyhed på medarbejdere.au.dk.

AU Forskning består af Forskningsstøtteenheden, enheden Technology Transfer Office (TTO) og beskæftiger sig også med open science og governance. Og nu tilføjes yderligere en enhed for administration og beskyttelse af forskningsdata.

Tidligere vicedirektør John Westensee er overgået til en stilling som rådgiver i AU Forskning med fokus på internationalt forsknings- og innovationsarbejde.

AU Bygningers første vicedirektør siden opsplitningen i 2021

Lisbeth Katborg Bjerre, Jacob Schmidt og de øvrige ledere i AU’s administration kan se frem til at få endnu en ny kollega allerede 1. september. Her tiltræder Kirsten Andersen posten som ny vicedirektør for AU Bygninger. Faktisk som den første af slagsen, siden det daværende vicedirektørområde AU Økonomi og Bygninger i 2021 blev splittet op i henholdsvis AU Økonomi og AU Bygninger. Siden opsplitningen har AU Bygninger været ledet af først daværende universitetsdirektør Arnold Boon og siden nuværende universitetsdirektør Kristian Thorn.

Kirsten Andersen kommer fra en stilling som koncernchef for Anlæg og Ejendomme i Skanderborg Kommune. Hun er uddannet bygningsingeniør og har tidligere bestredet ledende stillinger i byggeafdelinger i Holstebro og Herning Kommune og været bygningsansvarlig direktør i Jyske Bank.

AU Bygninger består af Bygningssekretariatet, som blandt andet varetager universitetets bygnings- og projektøkonomi, og af Campus Plan & Project, der står for projektledelse i forhold til nybyggeri og renovering – herunder også, som navnet mere end antyder, nyudvikling af AU’s campusser.

”Det er en meget spændende opgave at få ansvaret for udvikling og drift af Aarhus Universitets smukke bygninger og omgivelser, som danner rammen om levende, engagerende og innovative studie- og forskningsmiljøer,” siger Kirsten Andersen i en nyhed på medarbejdere.au.dk, hvor hun samtidig nævner, at bæredygtighed og klimavenlige løsninger vil være ”et konstant pejlemærke”.

Korrekturlæst af Charlotte Boel