AU har fået stemplet "betinget positiv akkreditering”

Aarhus Universitet står til en 'betinget positiv akkreditering', hvilket betyder, at universitetet skal forbedre sin kvalitetssikring af uddannelserne, før Danmarks Akkrediteringsinstitution giver grønt lys til en akkreditering af AU.

Foto: Colourbox.com

Danmarks Akkrediteringsinstitution har i opdrag at sikre kvalitet og relevans i videregående uddannelser. Det gør institutionen ved at akkreditere den enkelte videregående uddannelsesinstitution.

Akkrediteringspanelet er dem, der i praksis undersøger en uddannelsesinstitutions samlede kvalitetssikringssystem og på den baggrund indstiller til Akkrediteringsrådet, hvorvidt der bør gives grønt, gult eller rødt lys til en institutionsakkreditering. Derefter træffer Akkrediteringsrådet den endelige afgørelse.

Gult lys til AU

Akkrediteringspanelet anbefaler at tænde det gule lys i forhold til en akkreditering af Aarhus Universitet. Det betyder, at AU skal forbedre kvalitetssikringen af uddannelserne, inden universitetet kan blive akkrediteret.

Samlet set velfungerende kvalitetssikringssystem

Akkrediteringspanelet fastslår i sin konklusion i den 120 sider lange akkrediteringsrapport, at set i sin helhed har universitetet et velfungerende kvalitetssikringssystem med en tydelig organisering af ledelse og en klar struktur for, hvordan sikring af uddannelseskvaliteten skal foregå i praksis.

Studerendes kontakt til forskere 
– og forskningsmiljøer

Men på fire punkter er panelet ikke tilfreds med det, det har oplevet i forbindelse med AU’s ansøgning om at blive institutionsakkrediteret, og det er derfor, panelet har tændt det gule lys overfor Akkrediteringsrådet.

Panelet peger i den forbindelse blandt andet på, at systemet på nuværende tidspunkt ikke giver ledelsen det tilstrækkelige overblik over, i hvor stort omfang uddannelserne er tilknyttet relevante forskningsmiljøer. Og det samme er tilfældet i forhold til omfanget af de studerendes kontakt til forskningsaktive undervisere.

Desuden påpeger akkrediteringspanelet, at studerendes kontakt til forskningsaktive undervisere og uddannelsernes tilknytning til forskningsaktive miljøer ikke bliver vurderet af udefrakommende eksperter i forbindelse med evaluering af uddannelserne på AU. Panelet anfører også, at der mangler retningslinjer, som skal sikre, at de udefrakommende eksperter har kompetencer til at dække de fem delpolitikker i AU’s samlede kvalitetspolitik.

Rådet følger oftest panelets anbefaling

Akkrediteringsrådet kan træffe en anden afgørelse end den, panelet anbefaler, men det er ikke sket tidligere.

”Rådet har indtil videre afgjort 16 akkrediteringer af hele uddannelsesinstitutioner, og der har ikke været tilfælde af institutionsakkrediteringer, hvor rådets afgørelse har været en anden end den, der er blevet indstillet i akkrediteringsrapporten,” oplyser kommunikationsansvarlig Daniel Sebastian Larsen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Han fortsætter:

”Og af alle de cirka 1.800 afgørelser om akkreditering, som Akkrediteringsrådet har truffet, har rådet i 1,12 procent af tilfældene truffet anden afgørelse end den, som akkrediteringsrapporten indstiller.”


Aarhus Universitet: Akkrediteringspanelets indstilling i korte træk 

Samlet indstilling: Betinget positiv

Godt:

  • Velfungerende kvalitetssikring af uddannelser baseret på årlige statusser og uddannelsesevalueringer hvert femte år.
  • Klare og ambitiøse standarder for, hvornår forhold er utilfredsstillende og kræver handling.
  • Klar struktur, som sikrer informationsflow fra de enkelte uddannelser til Udvalget for Uddannelse, der udgør en central kvalitetsenhed på AU.
  • Uddannelsernes niveau sikres løbende gennem udarbejdelse og revision af studieordninger og gennem det generelle arbejde i studienævn og uddannelsesnævn.
  • Strategisk fokus på pædagogisk kvalificering af undervisere.
  • Velfungerende evaluering af undervisningen og ambitiøse standarder for dimittenders beskæftigelse.
  • Velbeskrevet procedure for udvikling af nye uddannelser.

Skidt:

  • De indikatorer for forskningsbasering af uddannelserne, som AU har valgt, giver ikke tilstrækkeligt grundlag for kvalitetssikringen.
  • Kvalitetssikringssystemet sikrer på nuværende tidspunkt ikke ledelsen nok information om omfanget af uddannelsernes tilknytning til relevante forskningsmiljøer og omfanget af de studerendes kontakt til forskningsaktive undervisere.
  • Der har indtil nu manglet retningslinjer, som sikrer, at eksterne eksperter med kompetencer inden for alle de fem delpolitikker i AU’s kvalitetspolitik, medvirker i uddannelsesevalueringerne.

Læs hele akkrediteringspanelets rapport


Fakta: Hvilke konsekvenser har Akkrediteringsrådets afgørelse?

Akkrediteringspanelet har indstillet Aarhus Universitet til en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrådet træffer den endelige afgørelse løbet af sommeren. Københavns Universitet er ligeledes indstillet til en betinget positiv akkreditering.    

 

Afgørelse Vurdering Konsekvens
PositivKvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og velfungerende i praksis – eventuelt med undtagelse af få, klart afgrænsede problemstillinger.Uddannelsesinstitutionen har mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddannelsesudbud (når disse er prækvalificeret og godkendt) og kan foretage justering af eksisterende uddannelser.
Betinget positivHovedparten af kvalitetssikringssystemet er velbeskrevet, velargumenteret og fungerer rimeligt i praksis. Rådet påpeger i sin afgørelse mindre velfungerende områder, som uddannelsesinstitutionen efterfølgende skal følge op på inden for en given tidsramme.Alle nye uddannelser og uddannelsesudbud skal uddannelsesakkrediteres før oprettelsen. Desuden udarbejdes en plan for opfølgning.   
AfslagDer er flere væsentlige mangler i institutionens kvalitetssikringssystems opbygning eller funktion i praksis.Uddannelsesinstitutionen kan ikke oprette nye uddannelser eller uddannelsesudbud. Eksisterende uddannelser skal uddannelsesakkrediteres efter en turnusplan.

 

Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution