Omnibus prik

Høring om AU Library: Tøv lige en kende med den fusion

Universitetsledelsen ønsker at fusionere AU Library med Det Kgl. Bibliotek. Men fakulteter og akademiske råd efterlyser flere detaljer om konsekvenserne af en fusion, herunder hvordan den vil påvirke serviceniveauet. Samtidig udtrykker flere høringsparter bekymring over det høje tempo, som præger processen.

AU Library på Fuglesangs Allé i Aarhus. Foto: Maria Randima

Planerne om at overdrage AU’s del af AU Library til Det Kgl. Bibliotek har nu været til høring på de fire fakulteter og blandt medarbejderne i AU Library. Selvom flere af de hørte kan se interessante aspekter i en fusion, er svaret fra fakulteterne, at det i beslutningsgrundlaget ikke er godt nok beskrevet, hvad en fusion konkret vil betyde for serviceniveauet, og hvilke muligheder AU har, hvis det nye samarbejde ikke leverer den ønskede service. De efterlyser også en klarere opstilling af økonomien i aftalen.   

LÆS OGSÅ: Universitetsledelsen vil fusionere AU Library med Det Kgl. Bibliotek

Ufuldstændigt beslutningsgrundlag 

Høring om fremtiden for AU Library

Hvem har afgivet høringssvar:

  • Akademisk Råd Aarhus BSS
  • Akademisk Råd Arts
  • Akademisk Råd Health
  • Akademisk Råd Science and Technology
  • Fakultetet Aarhus BSS, herunder de enkelte institutter
  • Fakultetet Science and Technology
  • Fakultetet Arts
  • AU Library-medarbejdere og B-siden i LSU AU Uddannelse
  • Bibliotekar Søren Elle

Se høringssvarene, og læs mere om processen (opdateret 02.05.18: Link er fjernet, da siden ikke længere eksisterer).

Hårdest er kritikken i høringssvaret fra Aarhus BSS. Her står blandt andet:

”Beslutningsgrundlaget forekommer ufuldstændigt, og der synes ikke at have været en forudgående grundig dialog med interessenterne på fakultetet. Ligeledes havde det været ønskeligt, at der som en del af beslutningsgrundlaget havde været fremlagt en beskrivelse og analyse af Københavns Universitets erfaringer med deres mangeartede og mangeårige samarbejde med Det Kongelige Bibliotek.”

Science and Technology kan ’principielt’ tilslutte sig, at man arbejder hen mod en egentlig indlejring af AU Library i Det Kgl. Bibliotek. Blandt andet på grund af stordriftsfordele og muligheden for at forhandle bedre licensaftaler. Dog lyder det:

”ST finder, at der i sagsfremstillingen fra AU Uddannelse ikke i tilstrækkelig detaljeret grad er redegjort for, at medarbejderne efter en fusion med Det Kgl. Bibliotek vil være sikret en biblioteksservice på det nuværende niveau.”

Bekymrende højt tempo i proces 

På fakulteterne Arts og Aarhus BSS hæfter man sig desuden ved tempoet i fusionsprocessen, som man mener er for højt. Fra Aarhus BSS lyder det:

”Akademisk Råd udtrykker bekymring over den hastighed, hvormed processen er tilrettelagt, særligt set i lyset af den afgørende betydning, biblioteket har som støttefunktion for forskere og studerende i det daglige og dermed for kvaliteten af undervisningen og det videnskabelige arbejde.”

Det akademiske råd på Arts lægger ligeledes vægt på biblioteksfunktionens ”helt afgørende betydning” for de videnskabelige medarbejderes adgang til empirisk materiale. Og rådet udtrykker ”sin stærke bekymring over, at processen skal gennemføres i et så hurtigt tempo”.

Bekymret for særsamlinger

Desuden er det akademiske råd på Arts bekymret over, hvad der skal ske med fakultetets mange særsamlinger, hvis AU Library overdrages til Det Kgl. Bibliotek. I dag råder fakultetets institutter over større bogsamlinger, blandt andet Løgstrup-arkivet på Teologi og en større samling litteratur om skolepædagogik på DPU i Emdrup, hvor man også har en stor samling af anskuelsestavler og en digitaliseret billedsamling.

Ifølge høringssvaret går bekymringen på, om dele af samlingerne kasseres som følge af pladsmangel eller manglende økonomi til opbevaring. Og man er også bekymret for, om fakultetets forskere og studerende fremover vil have samme adgang til samlingerne, som de har i dag.

Peger på en tredje model 

Det er gennemgående Aarhus BSS og Arts, der er mest skeptiske over for fusionsplanerne, og begge fakulteter foreslår alternative modeller end den, universitetsledelsen peger på.

Akademisk Råd på Arts anbefaler, at man undersøger, om der kan findes en tredje vej, hvor de biblioteksnære services og materialer bibeholdes i AU-regi, mens licenser, databaser og lignende overgår til Det Kgl. Bibliotek.

Aarhus BSS anbefaler, at de fagnære dele af biblioteksfunktionen overdrages til fakulteterne, mens det tætte samarbejde med Det Kgl. Bibliotek fortsættes i forhold til de mere logistisk prægede biblioteksopgaver.

På Health peger Akademisk Råd også på, at aftalen bør revurderes. Rådet bakker som sådan op om universitetsledelsens intention, da Healths biblioteksfunktioner, som det hedder i høringssvaret, ”ikke er væsentligt udfordret af det fremlagte forslag”. Men rådet anerkender, at flere af de øvrige fakulteter er væsentligt mere afhængige af nærheden til biblioteket og dermed er mere sårbare over for en ændring i serviceniveauet. Derfor fastholder Akademisk Råd på Health: 

”At aftalen bør revurderes, og at der afsættes tilstrækkeligt omhyggelighed i udarbejdelsen af aftalen, således at alle forskeres interesser ved AU imødegås.”

Ifølge procesplanen skal universitetsledelsen 22. februar drøfte de input, som fakulteterne og medarbejderne i AU Library er kommet med. Herefter følger drøftelser i LSU AU Uddannelse og orientering i HSU, og den 22. marts beslutter universitetsledelsen den endelige indstilling, som fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen skal tage stilling til fusionen på sit møde 5. april, og hvis den nikker, overdrages AU Library og hermed 85 medarbejdere 1. juli til Det Kgl. Bibliotek.