Omnibus prik

Universitetsledelsen vil fusionere AU Library med Det Kgl. Bibliotek

Hvis bestyrelsen nikker til planen på sit møde 5. april, overdrager AU til sommer sin del af AU Library til Det Kgl. Bibliotek. Bibliotekarerne er ikke overbeviste af ledelsens argumenter for, at fusionen er en god idé.

Anna Mette Morthorst er bibliotekar og tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Aarhus BSS. I sagen omkring fusionen har hun været et bindeled mellem bibliotekarerne på AU og ledelsen. Foto: Lars Kruse
Kristian Thorn er vicedirektør for AU Uddannelse, som AU's del af AU Library hører ind under. Foto: Privat
Hazel Engelsmann er bibliotekar og tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Arts i Emdrup. Foto: Privat
Zbigniev Sobkowicz er bibliotekar og tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Arts i Aarhus og ved Science and Technology. Foto: Privat

Universitetsledelsen ser gerne, at AU’s biblioteksfunktioner under AU Library bliver overdraget til Det Kgl. Bibliotek. Idéen er opstået i kølvandet på fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek, som ændrer status quo i forhold til den samarbejdsaftale, som AU i dag har med Statsbiblioteket om de faglige og økonomiske vilkår for AU’s biblioteksdrift.

Kristian Thorn, der er vicedirektør for AU Uddannelse, som AU’s del af AU Library hører under, fortæller, at AU hidtil har haft en gunstig faglig og økonomisk aftale med Statsbiblioteket, som har investeret lige så meget som AU i biblioteksbetjeningen af universitetet. Hvis AU overdrager biblioteksdriften til Det Kgl. Bibliotek, vil vilkårene for den aftale gælde uforandret frem til 2019, hvorefter vilkårene kan genforhandles. Hvis ikke AU Library overdrages, er det ifølge Kristian Thorn ledelsens vurdering, at det vil være svært at opretholde det serviceniveau, universitetets brugere kender i dag.

”Vi tror ikke på, at vi vil kunne sikre de vilkår på sigt. Så det handler om at fastholde en fortsat høj service for studerende og videnskabeligt ansatte på universitetet. Og det mener vi bedst, vi gør, inden for rammerne af Det Kgl. Bibliotek,” siger han og fortsætter:

”Det handler også om at få indflydelse på en organisation, som bliver definerende for services på universitetsbiblioteksområdet i Danmark og sikre, at AU’s interesser bliver vægtet på lige vilkår,” fortsætter Kristian Thorn. 

Køber ikke ledelsens argumentation

Bibliotekarerne deler ledelsens ambition om at sikre et højt fagligt niveau i biblioteksbetjeningen af AU’s studerende og ansatte, men så ophører enigheden også.

LÆS OGSÅ: Høring om AU Library: Tøv lige en kende med den fusion

Bibliotekarerne på AU har ikke en fællestillidsrepræsentant, men Anna Mette Morthorst, der er tillidsrepræsentant for bibliotekarerne ved Aarhus BSS, har i fusionssagen været et bindeled mellem bibliotekarer og ledelse. Hun fortæller, at bibliotekarerne langt fra er overbevist af ledelsens argumentation.

”Ledelsen argumenterer med, at en fusion vil sikre AU Library mod pludselige besparelser. Men hele den offentlige sektor skal spare, og vi så da gerne, at vi kunne blive garanteret mod besparelser, men vi har kun fået løfter om økonomisk stabilitet to år frem.” 

Trætte af omstilling

Hazel Engelsmann, bibliotekar og tillidsrepræsentant ved Arts i Emdrup, fortæller, at man også her er usikker på, præcis hvad konsekvenserne ved en fusion konkret vil være, når de to år er gået.

”Ledelsen har ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok i forhold til at beskrive konsekvenserne af en fusion. Men vores udgangspunkt er, at der er taget en beslutning fra ledelsens side, og den må vi forholde os til. Vi kan godt se pointer i fusionen, omvendt er vi også grundlæggende trætte af at skulle omstille os. Vi har været igennem mange omlægninger, senest da vi blev en del af AU Library i 2012, og nu skal vi måske til at forholde os til en ny organisation igen. Men mit fokus lige nu som tillidsrepræsentant er at sørge for, at medarbejdernes forhold er i orden, selvom vi overgår til Det Kgl. Bibliotek,” siger Hazel Engelsmann.

På spørgsmålet om, hvad det er for pointer, man i Emdrup kan få øje på ved en fusion, understreger Hazel Engelsmann, at hun taler på egne vegne.

Sagen kort

Universitetsledelsen drøftede en mulig fusion mellem AU Library og Det Kgl. Bibliotek på et møde 28. september sidste år og nedsatte herefter en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen pegede på to modeller: en fornyet samarbejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek eller en overdragelse af AU Library til Det Kgl. Bibliotek. Universitetsledelsen har truffet principbeslutning om at overdrage AU Library til Det Kgl. Bibliotek.

I første omgang var det planen, at AU’s bestyrelse skulle træffe beslutning om fusionen på sit møde 7. december 2016. Men fra medarbejderside ønskede man mere tid til processen, hvilket ledelsen har lyttet til. Sagen er nu i høring på AU med frist for høringssvar 27. januar. Bestyrelsen skal tage stilling til fusionen på sit møde 5. april. Hvis bestyrelsen nikker til fusionen, overdrages 85 AU-medarbejdere per 1. juli i år til Det Kgl. Bibliotek. 

  • Se høringsside (opdateret 02.05.18: Link er fjernet, da siden ikke længere eksisterer).

”Det er ikke alle fakulteter, der vægter biblioteksdriften lige højt, og her kunne der være en fordel ved at blive en del af en organisation, som kun har biblioteksdrift som interesse. Det vil muligvis give en større sikkerhed i forbindelse med besparelser. Derudover er der også interessante muligheder for mere direkte samarbejde i hverdagen med kollegerne på Københavns Universitetsbibliotek,” siger hun.

Risikabelt at sende en kerneydelse ud af huset

Ledelsens argumenter om faglige gevinster ved en fusion gør dog ikke stort indtryk på Anna Mette Morthorst, som peger på, at der i forvejen er et stærkt samarbejde inden for bibliotekssektoren.

”Og når vi ser på internationale erfaringer og best practice inden for biblioteksområdet, peger alt i retning af, at det er mest optimalt at være embedded i moderinstitutionen. Det er risikabelt at sende kerneydelser ud af huset,” siger hun.

”Vi har allerede outsourcet mange standardydelser som bogindkøb, licensadministration, katalogisering og fjernlån. Det, der er tilbage, er de skræddersyede services, som kræver knowhow og specialister,” siger hun. 

Nærhed under pres

Bibliotekarerne frygter også, at nærheden til brugerne kommer under pres, hvis AU Library lægges sammen med Det Kgl. Bibliotek, selvom det er ledelsens plan, at biblioteksbetjeningen på AU skal fortsætte som hidtil efter fusionen.

”Samtidig mener vi, der er en alvorlig risiko for, at AU’s ejerskab for og indflydelse på biblioteksservicen bliver mindre. Det er ofte det, der sker, når man outsourcer,” siger Anna Mette Morthorst.

Samme bekymring deler bibliotekarerne på Science and Technology samt på Artsbibliotekerne i Aarhus, fortæller bibliotekar og tillidsrepræsentant Zbigniew Sobkowicz.

”Jeg kan ikke se logikken i at udlicitere den lokale biblioteksbetjening. Jeg frygter, at det kan betyde, at studerende og forskere bliver mødt med en mindre fleksibel service, og at vi ikke længere kan tage højde for de metoder, kulturer og traditioner, der gør sig gældende lokalt på fagene og institutterne. Desuden er vi også lidt uforstående over for, hvorfor processen har skullet gå så hurtigt,” siger han. 

Der bliver ikke rokket ved kontakten til brugerne

I det notat, der ligger til grund for ledelsens anbefaling af en fusion, står da også, at en ulempe ved en fusion er, at nærheden til videnskabelige medarbejdere og studerende på AU kan komme under pres. Men vicedirektør Kristian Thorn tror dog ikke, det bliver tilfældet.

”Medarbejderne vil fortsat fysisk sidde, hvor de sidder i dag, og de fastholder de opgaver, de har i dag. De vil fortsat være i løbende kontakt med de videnskabelige medarbejdere og studerende. Der bliver ikke rokket ved den daglige dialog med brugerne, ved at biblioteket skifter organisatorisk ophæng,” siger han. 

Han fortæller videre, at ledelsen vil sikre sig, at biblioteksmedarbejderne fortsat får adgang til relevante ledelsesfora og arbejdsgrupper, så de også fremover er opdateret omkring, hvad der rører sig på AU.

Men er det ikke risikabelt at overdrage en kerneaktivitet til en anden aktør, som bibliotekarerne peger på?

”Jeg mener ikke, risikoen er udtalt. Hele pointen er at holde fast i det serviceniveau, vi kender i dag, og i nærheden til brugerne. Det er ekstremt vigtigt for AU med stærke biblioteksservices, og ledelsens vurdering er, at det ikke vil være muligt at opretholde det serviceniveau, vi har i dag på grund af økonomi og mangel på indflydelse i den nye organisation, hvis ikke vi laver en sammenlægning,” siger Kristian Thorn. 

Fusionsplanerne er lige nu i høring på AU frem til 27. januar. Bestyrelsen skal tage stilling til sagen på sit møde 5. april, og hvis bestyrelsen nikker, sker overdragelsen af AU Library 1. juli i år.