Omnibus prik

Prodekan om planlægning af efterårssemesteret: "Jeg har aldrig været med til noget lignende!"

Det har været et puslespil af de helt svære at sikre, at flest muligt studerende kan få deres gang på campus i Aarhus, Emdrup og Herning i løbet af efteråret. Læs her, hvordan puslespillet er gået op på netop dit fakultet.

Grafik: Astrid Reitzel

På AU's institutter og fakulteter er det ikke kun sommervarmen, der har givet anledning til sved på overlæben. Det har nemlig været et puslespil af de helt svære at sikre, at flest muligt studerende kan få deres gang på campus i Aarhus, Emdrup og Herning i løbet af efteråret.

Du kan her læse, hvordan puslespillet er gået op på netop dit fakultet. Og ja, onlineundervisning bliver også en del af mange studerendes hverdag i efteråret.

AARHUS BSS

Per Andersen, prodekan for uddannelse ved Aarhus BSS

Hvem blandt fakultetets studerende kan møde på campus?

”Alle undervisere og studerende, der har aktiviteter i forbindelse med undervisning. Vi arbejder ud fra det princip, at så mange studerende som muligt skal kunne komme til undervisning på campus, samtidig med at vi selvfølgelig skal overholde gældende restriktioner. Vi har på de fleste uddannelser organiseret det på den måde, at halvdelen af de studerende er på campus en uge ad gangen, mens den anden halvdel modtager undervisning online i den uge. Og så bytter de. Da vi har cirka 12.000 fuldtidsstuderende, vil det sige, at cirka 6.000 studerende er på campus om ugen enten på Fuglesangs Allé eller i det nordøstre hjørne af Universitetsparken. På campus i Herning og et par uddannelser i Aarhus kan alle fag afvikles fysisk. Og da vi har omkring 400 fag i semesteret, vil et estimat være, at der er cirka 100 undervisere på campus om dagen på Aarhus BSS.” 

”Men som altid er der ingen regel uden undtagelse, så der er årgange, hvor alle vil kunne møde op på én gang, fordi holdene har en størrelse, hvor det kan lade sig gøre at samle dem. Vi har i den, men også i andre sammenhænge, byttet rundt på lokaler for at imødekomme forskellige behov. Når jeg siger 'vi', skal det understreges, at det ikke er mig, der har siddet bøjet over Excel-arkene. Det har de derimod ude på institutterne.”

Hvilke særlige foranstaltninger har I indført, for at undervisning på campus er muligt med de nuværende corona-restriktioner? 

”Alle forelæsninger bliver streamet, så alle kan se dem online. Også fordi vi kan have nogle sårbare studerende, der ikke kan møde til undervisning på campus på grund af coronasituationen. Vi er i færd med at sætte webkameraer og mikrofoner op i alle undervisningslokaler, så også al holdundervisning vil kunne streames. Vi er endnu ikke helt på plads med det, da leverandøren ikke kan følge med vores efterspørgsel. Men vi forventer, at der er webkameraer i alle undervisningslokaler i løbet af den næste uges tid.”

Er der nogle uddannelser eller fag, der har voldt særlige problemer i planlægningen af efterårssemesteret, og hvorfor? 

”Vi har enkelte fag, hvor erfaringer fra foråret viser, at det ikke fungerer med undervisning via Zoom. Jeg vil skyde på, at det er en håndfuld ud af de i alt 400 kurser. Som eksempel kan jeg nævne de tilfælde, hvor de psykologstuderende arbejder med cases i forbindelse med undervisningen, hvilket vil sige, at de studerende bliver tildelt forskellige roller, som de skal spille, og som de skal kunne evaluere sammen efterfølgende. Derimod har vi gode erfaringer med undervisning online i matematik på økonomi. De studerende, som typisk har været ude af uddannelsessystemet et par år, og derfor kan være lidt rustne i forhold til matematikken, meldte positivt tilbage på undervisningsformen. Og det samme var tilfældet med underviseren.”

”Og i forhold til de fysiske rammer er vi særligt udfordret på Fuglesangs Allé på grund en meget kompleks uddannelsesstruktur.”

Hvordan har planlægningen af efterårssemesteret været anderledes i forhold til et normalt semester, hvor der ikke har været en pandemi at forholde sig til? 

”Vi står i en uhyre kompleks situation. Alt har skullet tænkes igennem en ekstra gang for at finde frem til, hvad der kan fungere bedst under de nuværende forhold set ud fra et læringsmæssigt perspektiv på de forskellige hold og på de forskellige uddannelser. Og så har der som nævnt også været hele lokaleplanlægningen. Så jeg skal hilse og sige, at der bliver arbejdet igennem! Og er blevet det gennem lang tid. Jeg forstår faktisk godt, hvis mange allerede er trætte, selvom semesteret kun lige er begyndt.”

Hvordan vil eksamenerne i efterårssemesteret blive påvirket?

"Det har vi endnu ikke taget beslutninger om. I første omgang skal vi have analyseret lokalekapaciteten under de gældende afstandskrav, så vi ved, hvad mulighederne og umulighederne er, og så skal vi have en drøftelse af udfordringer og muligheder i studienævnene i nærmeste fremtid."


ARTS

Niels Overgaard Lehmann, prodekan for uddannelse ved Arts

Hvem blandt fakultetets studerende kan møde på campus?

”Det ligger os meget på sinde at sikre, at alle studerende får fysisk undervisning på campus i løbet af efteråret. Og det er lykkedes, vil jeg mene. Vi har en del stamhold, som ikke er større end 30 studerende, og det hjalp, fordi de dermed ikke er omfattet af kravet om 1 meters afstand. Men det er ikke al undervisning, der kan gennemføres fysisk på campus – vi har en hel palet af undervisningsformer i brug fra fuld onlineundervisning til fuld undervisning på campus og derimellem en masse blended formater. Så de fleste studerende vil opleve en kombination af forskellige undervisningsformater.

Vi har forsøgt at foregribe nogle af de problematikker, vi så i foråret. Blandt andet har vi omlagt det tilstedeværelseskrav, som findes på nogle uddannelser, til et aktivitetskrav. Så man tager højde for, at studerende ikke nødvendigvis kan være fysisk til stede i løbet af et forløb.”

Hvilke særlige foranstaltninger har I indført, for at undervisning på campus er muligt med de nuværende corona-restriktioner?

”Vi har minutiøst gennemgået alle vores lokaler og ændret på opstillingen af borde og stole, så de er optimeret med henblik på fysisk afvikling af undervisning. Vi overvejede at fjerne borde ligesom på KU, men valgte at lade være af hensyn til de studerendes ergonomi. 

For at kunne sikre, at studerende fra ét stamhold ikke blander sig med andre studerende, når de har valgfag, har vi besluttet, at intet valgfag må fravige kravet om 1 meters afstand. 

Derudover er der få fag, som har laboratorieøvelser. Det gælder for eksempel på uddannelsen Cognitive Science, og her udstyres studerende og undervisere med værnemidler.

Endelig forsøger vi os med nudging og opfordrer på forskellig vis studerende og medarbejdere til at huske at spritte af og holde afstand og så videre.” 

Er der nogle uddannelser eller fag, der har voldt særlige problemer i planlægningen af efterårssemesteret, og hvorfor? 

”På musikvidenskab har det givet lidt besvær, at kravet om afstand er på to meter i forbindelse med fysisk aktivitet og sang.”

Hvordan har planlægningen af efterårssemesteret været anderledes i forhold til et normalt semester, hvor der ikke har været en pandemi at forholde sig til? 

”Jeg har aldrig været med til noget lignende! Det, vi gør, er sindssygt svært. Vilkårene har været så omskiftelige. Vi gik i gang med at planlægge efterårssemesteret i maj efter nogle bestemte vilkår, siden fulgte så et forhandlingsforløb om retningslinjerne, hvor antallet af studerende, vi kunne samle på et hold, gik fra 40 til 25-30. Sådanne forandringer gør en stor forskel. Så kom smitteudbruddet her i Aarhus, som betød, at vi måtte ændre det, vi havde planlagt, og vi måtte igen se på, om vi kunne få skemaet til at gå op med den lokalemasse, vi har til rådighed. Det er som at spille mod en blind makker. 

Vi har nedsat en beslutningsgruppe bestående af studieledere fra de tre institutter og repræsentanter fra Arts Studier. Vi inddrager studienævnsformænd og i nogle tilfælde -næstformænd, når det giver mening, og når det kan lade sig gøre tidsmæssigt. Gruppen har en politikskabende funktion og mødes i øjeblikket to gange om ugen. Jeg har også tæt kontakt til Artsrådet. Derudover har vi en beredskabsgruppe, som består af administrationschefen og funktionschefer fra bygningsadministration, studieadministration og kommunikation. Denne gruppe tager sig af at håndtere eventuelle tilfælde med smitte og for at kommunikere til de relevante grupper i den forbindelse.”

Hvordan vil eksamenerne i efterårssemesteret blive påvirket?

”Vi er ikke nået til planlægningen af eksamener endnu. Fokus har været på at få studiestarten og undervisningen godt i gang. Men vi tager fat på at drøfte eksamenerne i efteråret i denne uge.”


HEALTH

Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse ved Health

Hvem blandt fakultetets studerende kan møde på campus?

”Vores fokus har været, at studerende på første og andet semester af bacheloruddannelsen samt på første semester af kandidatuddannelsen skulle være blandt de første til at få undervisning på campus. Derudover har vi prioriteret studerende, der skal have undervisning, som kun kan foregå i laboratorier eller i klinik. Det gælder for en del tandlæge- og medicinstuderende, og det foregår efter retningslinjer, som er fastlagt af myndighederne og lokalt i klinikken, og her får de studerende udleveret de nødvendige værnemidler. Undervisningen begynder først på fuldt blus fra denne uge, og noget vil foregå på campus i mindre hold, som onlineundervisning eller som en kombination af online undervisning og fysisk fremmøde.”

Hvilke særlige foranstaltninger har I indført, for at undervisning på campus er muligt med de nuværende corona-restriktioner?

”Vi har indført ’gårdvagter’, som har fulgt studiestartsaktiviteterne og blandt andet har instrueret de studerende i at holde afstand, og som har grebet ind, hvis der opstod flaskehalse i lokalerne. Det har både været medarbejdere fra studieadministrationen og bygningsadministrationen. Jeg har også selv været på den opgave. Vi har desuden afmærket lokaler med pile for at ensrette færdslen og markere ind- og udgange tydeligt. Og så har vi inddelt de studerende i stamhold med under 30 studerende, for på den måde kan vi dispensere fra kravet om 1 meters afstand. Og så forsøger vi at holde styr på, at de studerende ikke blandes med studerende fra andre stamhold. Det er svært, og først i denne uge ved vi, om det reelt kan lade sig gøre. De studerende vil opleve, at undervisningen både foregår på campus, online og som blended – nogle kan være på et hold på campus, mens andre er hjemme, og vi gør meget for at sikre, at undervisningen er fuldt på højde med den undervisning, de studerende ellers ville have fået, hvis ikke vi stod midt i en pandemi.”

Er der nogle uddannelser eller fag, der har voldt særlige problemer i planlægningen af efterårssemesteret, og hvorfor?

”På uddannelsen Master i Klinisk Sygepleje arbejder de studerende samtidigt i klinikken, og vi har haft den særlige udfordring, at nogle af de studerende er blevet bedt om kun at modtage onlineundervisning for ikke at blive udsat for smitterisiko. Derfor kører tredje semester rent online frem til uge 42.

Det gælder for mange andre af vores studerende, at de har deres gang i sundhedssektoren enten i forbindelse med klinikforløb i uddannelsen eller i form af studiejob, og derfor skal vi være meget påpasselige, hvis vi ser, at det fysiske fremmøde bliver uhensigtsmæssigt i forhold til risiko for smittespredning. 

Hvis hospitalerne på et tidspunkt i løbet af semesteret går i beredskab, vil det også kunne ramme de medicinstuderende, som er i klinik. For hvis personalet indgår i beredskab, vil man ikke kunne prioritere undervisningen af studerende i så høj grad.” 

Hvordan har planlægningen af efterårssemesteret været anderledes i forhold til et normalt semester, hvor der ikke har været en pandemi at forholde sig til? 

”Alt er anderledes. Vi har arbejdet med semesterplanlægningen nonstop de seneste mange uger, folk er helt udmattede af at få puslespillet til at gå op. Vi har nedsat et omlægningsudvalg med viceinstitutledere for uddannelse, en studienævnsformand, leder af HE-studier, leder af pædagogisk center (CESU) og en studenterrepræsentant. Bygnings- og it-service deltager, når det er nødvendigt. Udvalget mødes hver eller hver anden uge og forholder sig til udfordringer og dilemmaer, som opstår i forbindelse med omlægningen af undervisningen. Og inden længe går vi i gang med at se på planlægningen af forårssemesteret også.

Jeg tror, at det, at vi må mikse mellem forskellige slags undervisningsformer, er en slags ny normal, som vi kommer til at befinde os i det næste år til halvandet – eller så længe vi risikerer en opblusning i antal smittede i samfundet. Her må vi som universitet arbejde på, at en eventuel opblusning får så lille en effekt på vores virke som muligt, blandt andet ved at operere med mindre stamhold.”

Hvordan vil eksamenerne i efterårssemesteret blive påvirket?

”Vi bestræber os på at afvikle eksamenerne så normalt som muligt, i hvert fald når det gælder de skriftlige stedprøver. Men det er et spørgsmål om retningslinjer, og hvilke lokaler vi har til rådighed. Og når det gælder de mundtlige eksamener, bliver jeg dig svar skyldig på nuværende tidspunkt.”


NATURAL SCIENCES og TECHNICAL SCIENCES

Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse ved Natural Sciences og Technical Sciences

Hvem blandt fakultetets studerende kan møde på campus?

”Vi har prioriteret, at de nye studerende, som lige er startet på universitetet, så vidt muligt skal kunne være på campus. Men vi forsøger at sikre, at det også bliver tilfældet for de øvrige studerende.”

Hvilke særlige foranstaltninger har I indført, for at undervisning på campus er muligt med de nuværende corona-restriktioner?

”Første årgang, altså de nye studerende, er blevet inddelt i stamhold, som har betydet, at vi har kunnet fravige 1 meter-kravet. Stamholdene kan mødes til undervisning i auditorier, da vi har opdelt auditorierne i forskellige farvede områder. Underviseren gør det så fra begyndelsen klart, hvilke hold der skal opholde sig i bestemte områder.”

”Anden årgang er også blevet inddelt i stamhold, hvor det har været muligt. Mens det har været lidt sværere med tredje årgang, fordi de har forskellige valgfag, hvor vi igen har haft svært ved at sikre, at de ikke blev blandet for meget med andre hold. Derfor er dele af undervisningen lagt om til onlineundervisning.”

Er der nogle uddannelser eller fag, der har voldt særlige problemer i planlægningen af efterårssemesteret, og hvorfor? 

”Vi har haft en lille udfordring med de nye studerende på diplomingeniøruddannelserne. Undervisningsaktiviteterne gør, at vi ikke helt har kunnet sikre, at de ikke blandes med andre hold. Derfor kan dele af undervisningen være omlagt til online.”

”Også i forhold til at kunne komme i laboratorier og værksteder, som er væsentligt for en stor del af vores studerende, har vi lavet tiltag, der gør det muligt i videst muligt omgang, samtidig med at vi overholder COVID-restriktionerne. Da der er en del trafik til og fra laboratorier og værksteder, har vi besluttet at uddele mundbind til de studerende, der kommer der. De studerende er i forvejen udstyret med skærmbriller.”

”Vi har også forsøgt at tage højde for den feedback, vi har fået fra de studerende, i planlægningen af efterårssemesteret. De studerende har blandt andet givet udtryk for, at de finder det o.k. med forelæsninger online. Men det er derimod et markant signal fra dem, at holdundervisningen ikke på samme måde fungerer for dem online. De giver udtryk for, at de har svært ved at koncentrere sig og at interagere med hinanden, deres tutorer og deres undervisere. Og det er med til, at de mister modet.”

Hvordan har planlægningen af efterårssemesteret været anderledes i forhold til et normalt semester, hvor der ikke har været en pandemi at forholde sig til? 

”Alt har været anderledes. Men heldigvis meldte vi allerede ud i foråret, at vi forventede, at ikke mindst 1 meter-kravet også ville være gældende for efteråret. Og det er der blevet planlagt efter, så vi ikke risikerede at stå i en situation, hvor vi skulle til at lave om på det hele midt i august. Alligevel skete der ændringer lige op til studiestart, som vi så klarede i dialog med tutorerne. De har taget det hele i stiv arm, og de fortjener virkelig kæmpe ros for deres indsats for at skabe en god studiestart trods COVID-restriktionerne. Og det er mit indtryk, at det er lykkedes, så de nye studerende nu ved, hvor de skal gå hen, og det betyder større tryghed for dem.”

Hvordan vil eksamenerne i efterårssemesteret blive påvirket?

”Vi er ikke nået dertil endnu. Men det bliver det næste, vi kaster os over.”