Omnibus prik

Prodekan: ”Vi skulle nødig have en årgang corona”

KU har valgt at omlægge de eksamener, der skulle være afholdt på campus resten af semesteret, til online eksamener. CBS er ligesledes klar til at omlægge samtlige af forårssemesterets eksamener på campus. Men meldingen fra AU er langt fra så entydig. Senere i dag vil alle studerende ved AU dog få at vide, hvad de kan forvente i forhold til eksamen for resten af semesteret, oplyser prorektor Berit Eika.

Arkivfoto: Lars Kruse/AU Foto

Alle studerende ved Aarhus Universitet får senere i dag vished for, hvad de kan forvente i forhold til eksamen for resten af semesteret.

"Vi vil gerne holde muligheden åben for, at de studerende kan få lov at gå til den eksamen, de har forberedt sig på i det omfang, det bliver muligt i denne ekstraordinære situation. Derfor vælger vi at se tiden an frem til senest 1. maj. Den endelige prioritering bliver foretaget på de enkelte uddannelser af ledelse og studienævn i fællesskab," oplyser prorektor Berit Eika.

Omnibus har taget kontakt til prodekanerne for uddannelse på de forskelllige fakulteter for at høre, hvordan man der forholder sig til semesterets eksamener i skyggen af en corona-epidemi. 

Prodekaner med lidt af en hjemmeopgave

Da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag 11. marts lukkede Danmark ned, sendte hun samtidig AU’s prodekaner for uddannelse hjem med noget af en opgave: først at sikre de studerende den undervisning, de har krav på – og som er en forudsætning for, at de kan gå til eksamen. Vel at mærke mens både studerende og undervisere er sendt hjem. Dernæst at sikre en akademisk forsvarlig afvikling af eksamener – både under nedlukningen af universitetet og efterfølgende i den resterende del af semesteret. Og uden at kende bagkanten for nedlukningen eller planen for genåbning af samfundet. 

Klar udmelding på Aarhus BSS

Den store pukkel af eksamener på AU finder først sted i maj og juni, men nogle eksamener og specialeforsvar er blevet afviklet under nedlukningen af universitetet. Blandt andet på Aarhus BSS. 

”Det drejer sig om under ti eksamener, blandt andet nogle valgfag på cand.merc.-uddannelsen, som afsluttes med en eksamen midt i semesteret,” forklarer prodekan for uddannelse Per Andersen. 

Per Andersen, prodekan for uddannelse ved Aarhus BSS. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Hidtil har både de skriftlige stedprøver og de mundtlige eksamener, som har fundet sted, mens universitetet har været lukket ned, været afviklet som skriftlige hjemmeopgaver. Studerende, som skulle forsvare deres bacheloropgave eller speciale, har kunnet vælge at få karakter på baggrund af opgaven eller at gennemføre forsvaret online via Skype eller Zoom.

På spørgsmålet om, hvorvidt det har givet ændrede eksamensvilkår for de studerende, svarer Per Andersen:

”Nej, for til eksamen vurderer vi de studerende på læringsmål. Og i vores undervisning har vi fortsat fokus på at klæde dem på til at nå de læringsmål, uanset formatet for eksamen.”

Han fortæller videre, at fakultetet endnu ikke har taget endelig stilling til, hvilken indvirkning corona-nedlukningen vil få på semesterets øvrige eksamener. Men det vil i et eller andet omfang påvirke en del af de kommende eksamener. Også selvom samfundet når at åbne op, inden det bliver tid til at mødes over den grønne filt, siger prodekanen. 

”Vi har jo for eksempel en masse udvekslingsstuderende, som er rejst hjem, men som skal kunne gøre deres semester færdigt.”

Eksamensplan offentliggøres fredag – med forbehold

Fakultetet offentliggør fredag 3. april eksamensplanen for resten af semesteret.

”Det sker naturligvis med forbehold for, at stedprøver kan blive konverteret til hjemmeopgaver, og at mundtlige eksamener kan blive til online mundtlige eksamener. Så eksamensformaterne ligger ikke nødvendigvis helt fast, men det er vigtigt for os at fastholde flowet og få afviklet eksamenerne på de rette datoer,” siger Per Andersen og tilføjer: 

”Det er det, vi arbejder efter, men det er klart, at det er en plan med forbehold, fordi situationen stadig kan bevæge sig og give os nogle muligheder, som vi ikke kan se lige nu.”

Han er bevidst om, at situationen i stigende grad skaber usikkerhed hos de studerende. 

”Og det er klart, at de skal have en udmelding i god tid inden eksamen. Men det er også vigtigt for mig at sige, at det, man skal kunne til eksamen, skal man kunne uanset eksamensformen. De studerende skal fokusere på det faglige, ikke på formen. For det er magtpåliggende for os, at vi ikke ender med en ’årgang corona’. De studerende og aftagerne skal kunne stole på, at de får et bevis, der er lige så godt, som det plejer at være.” 

Arts: Hvordan honorerer vi kravet om deltagelse i undervisningen?

At eksamensafviklingen skal have fuldt ud samme akademiske niveau som under normale omstændigheder, er også holdningen på de øvrige fakulteter. 

På Arts er der på omkring 240 kurser krav om, at de studerende deltager i undervisningen for at kunne gå til eksamen. Et krav, som ledelsen har fundet vanskeligt at administrere i perioden, hvor universitetet er lukket, og de studerende får fjernundervisning. 

Derfor besluttede ledelsen, at de studerende på de pågældende kurser skulle til eksamen på de vilkår, som gælder for omprøven – og som typisk er mere omfattende end den ordinære eksamen. Men den beslutning mødte kritik fra de studerende. 

LÆS OGSÅ: Studerende på Arts kritiserer ledelsen for at stramme eksamenskravene som følge af nedlukningen af universitetet

Niels Lehmann, prodekan for uddannelse ved Arts. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Ledelsen har lyttet til kritikken, og nu er det op til formand og næstformand i studienævnene at vælge en eksamensform, som sikrer det akademiske niveau og samtidig tager højde for, at de studerende ikke har modtaget normal holdundervisning i ugevis.  

Hvad angår de øvrige eksamener, er der endnu ikke truffet en beslutning, fortæller Niels Lehmann, der er prodekan for uddannelse på Arts.

”Vi holder jævnligt møder om situationen. Men hvis vi skal lægge om til andre eksamensformer, end hvad B-prøven (omprøve, red.) giver mulighed for, vil det kræve en nødstudieordning.”

Han forklarer videre, at Arts benytter mange forskellige typer eksamensformer, end det eksempelvis er tilfældet på Aarhus BSS.

”Af den grund er vi lidt forsigtige med at flytte eksamener og ændre på former,” forklarer Niels Lehmann. 

Ministeriet giver uddannelsesinstitutioner ny mulighed 

Søndag nævnte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i et interview i Politiken, at uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at træffe beslutninger om afviklingen af eksamener for resten af semesteret, uanset hvor længe nedlukningen kommer til at vare. Det sker, for at uddannelsesinstitutionerne ikke to gange skal melde ud til de studerende om vilkårene for eksamen. 

Muligheden er dog så ny, at ledelsen på Aarhus BSS ikke har haft anledning til at drøfte den, fortæller Per Andersen.   

Nat-Tech forsøger at holde fast i normal eksamensplan så vidt muligt

Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences, fortæller, at fakultetsledelsen er enig med studieledelse og studienævn om, at det heller ikke er en mulighed, man på nuværende tidspunkt ønsker at benytte på de to fakulteter.

”Vi ønsker at holde fast i den normale plan så vidt muligt,” siger han.

Finn Borchsenius, prodekan for uddannelse ved Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. Foto: Lars Kruse/AU Foto

Fakulteterne forsøger derfor at gennemføre kurser og projekter som fjernundervisning, dog i justerede former. Og hvor det ikke kan lade sig gøre, undersøger fakulteterne mulighederne for at tilbyde de studerende erstatningsøvelser inden for dette semester.   

”Det er i de studerendes interesse, at vi afslutter semesteret inden for den normale tidsramme, så hverken studerende eller medarbejdere skal bruge sommeren på eksempelvis opsamlingsøvelser.”

Køreplan klar for mundtlige eksamener online  

Varer nedlukningen så længe, at den rækker ind i eksamensperioden, regner fakultetet med at lægge størstedelen af de mundtlige eksamener om til mundtlige eksamener online, fortæller Finn Borchsenius.

”Det har vi allerede en køreplan for, fordi vores online elektronikeksamen i Herning allerede har fået dispensation til at køre mundtlige eksamener online og uden eksamensvagt. Det gøres helt konkret, ved at den studerende panorerer kameraet rundt i lokalet, så vi kan se, at den studerende er alene, og at der ikke ligger gadgets fremme, som kan bruges under eksaminationen. Efterfølgende placeres kameraet, så vi kan se døren. På den måde sikrer vi, at der ikke kommer andre ind i lokalet under eksaminationen,” fortæller Finn Borchsenius og fortsætter: 

”Men problemet er, at det er tidskrævende, fordi der skal sættes ekstra tid af til eksaminationen i tilfælde af, at der opstår tekniske vanskeligheder.”

Skriftlige stedprøver med hjælpemidler vil i de fleste tilfælde relativt let kunne konverteres til skriftlige hjemmeopgaver, mens det kræver lidt større omlægning for skriftlige stedprøver uden hjælpemidler. Men det er fortsat prodekanens håb, at så meget som muligt afvikles så normalt som muligt.

Prodekanens dilemma

I lighed med sine kolleger sidder Finn Borchsenius med det dilemma, at han gerne vil informere de studerende om eksamenerne så konkret som muligt og i så god tid som muligt. Men da alle lige nu med spænding afventer statsministerens melding om, hvad der skal ske efter påske, har han i stedet valgt at skitsere beslutningsprocessen for de studerende.

”Så ved de studerende da i det mindste, at vi er i gang med at finde løsninger og ikke sidder på hænderne,” siger han.

Feltstudier og laboratorieøvelser er en udfordring

På nogle af fakultetets uddannelser udgør feltstudier og laboratorieøvelser et centralt element. Og det giver ledelse og undervisere ekstra hovedbrud at honorere under nedlukningen. 

”Underviserne gør, hvad de kan for at støtte op omkring de bestemte læringsmål med alternative aktiviteter, men vi kan komme i en situation, hvor vi ikke kan opfylde alle læringsmål fuldt ud. Det er studienævnene ved at danne sig et overblik over – og også, hvad vi kan gøre i forhold til at sikre en form for erstatningsøvelser. Men vi vil som sagt gøre, hvad vi kan for at begrænse ekstra arbejde for de studerende.”

Også Finn Borchsenius fornemmer, at karantænetilværelsen er ved at slide lidt på de studerende: 

”Nu har de arbejdet 14 dage på den måde – og at sidde hjemme er altså ikke det samme som at have sin daglige gang på universitetet. Nogle er socialt udfordret eller mangler struktur på arbejdsdagen. Vi opfordrer de studerende til at søge råd og vejledning i Studypedia og mødes med medstuderende på video, og vi har også mindet om, at studievejledningen er åben online.”

Klinik-kabale på Health

På Health bliver eksamensplanlægningen i skyggen af corona-nedlukningen ikke kun kompliceret af, at de studerende ikke kan få adgang til ordinær undervisning på universitetet. Flere eksamener er afhængige af, at de studerende har været i klinik, det vil sige i praktik på en hospitalsafdeling. Af forskellige årsager er det lige nu ikke muligt for alle studerende, blandt andet fordi nogle hospitalsafdelinger ikke kan modtage medicinstuderende under corona-epidemien, eller fordi de studerende er forhindret på grund af eksempelvis graviditet, børnepasning, eller fordi de tilhører en risikogruppe. 

Hvorvidt samtlige eksamener på Health bliver påvirket af nedlukningen, kan prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach på nuværende tidspunkt ikke sige med sikkerhed. I en mail til Omnibus skriver hun:

”Det afhænger af perioden for fysisk nedlukning af universitetet. Omlægning af eksamener er allerede foregået uden at slække på kravene. Ud fra et samlet overblik er vi i gang med at planlægge omlægning af eksamen på den anden side af påsken. Vi har stor forståelse for de studerendes frustration over uvisheden, men vi gør det bedste, vi kan under de givne omstændigheder, som kan ændre sig fra dag til dag. De studerende inddrages i vores overvejelser på institutniveau.”

Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse ved Health

Om, hvorvidt studerende på Health risikerer at blive forsinket på deres studie, skriver hun:

”Som udgangspunkt arbejder vi med, at de studerende afslutter deres semester over sommeren og derved undgår at blive et semester forsinket. Men igen, det handler om, hvor lang tid universitetet er fysisk lukket, strategi for langsom genåbning og – især for studerende, der er afhængige af klinik – hvordan situationen i sundhedsvæsenet udvikler sig. Vi er i tæt dialog med Region Midtjylland om disse forhold og centrale organer i forhold til uddannelserne på Institut for Odontologi og Oral Sundhed,” skriver hun.

Forsinkede studerende? 

Også på de øvrige fakulteter arbejder man målrettet på at mindske antallet af studerende, som bliver forsinket i deres studier som følge af nedlukningen af universitetet, med det er næppe realistisk helt at undgå.

På Aarhus BSS kan der for eksempel være specialestuderende, som kan komme i klemme, fordi de ikke kan få adgang til det materiale, de har brug for, og som i samråd med deres vejleder vurderer, at projektet ikke kan passes til derefter, siger Per Andersen. 

På Arts er det primært studerende på uddannelser, hvor feltarbejde eller projektorienterede forløb med virksomhedssamarbejde udgør en væsentlig komponent, der risikerer at blive forsinket på studiet.

”Det kan også gælde arkæologistuderende, der ikke kan komme på udgravninger, eller studerende på æstetiske fag, hvor man lige nu ikke kan arbejde med teaterpraksis og korledelse. Studerende på uddannelsen Cognitive Science kan også være udfordret af, at de ikke kan komme i laboratoriet og lave forsøg. Vi har et beredskab på fakultetet, som beskæftiger sig med denne problematik, men jeg kan ikke sige noget om omfanget endnu. Men vi gør alt, hvad vi kan for at forhindre, at studerende bliver forsinket,” siger Niels Lehmann.

Hvad angår forsinkede specialestuderende, siger han: 

”Vi har jo den nu heldige, men også kedelige situation, at vi i forbindelse med dimensioneringen og den forventede fremdriftsbøde fjernede alle mundtlige forsvar på specialer. Men der kan opstå udfordringer for studerende, der skriver specialer i samarbejde med virksomheder, eller som ikke har kunnet gennemføre empiriske indsamlinger som følge af nedlukningen. De pågældende studerende skal kontakte deres vejledere, men det er ikke alle specialer, der kan omlægges til teoretiske specialer, og bibliotekerne er jo også lukket ned. Så vi skal finde veje for studerende, der hverken kan komme ud i virkeligheden eller ind i litteraturen.”