Omnibus prik

Fakultetsledelsen ville forhindre, at campus blev ’forvandlet til en markedsplads’. Det lykkedes lidt for godt

Fakultetsledelsen på Arts satte sig for tre år siden for at samle kontakten med fagforeninger og a-kasser, der forsøger at hverve nye medlemmer ved studiestart. Det lykkedes. Så godt, at russere ikke længere blev præsenteret for flere forskellige fagforeninger. De mødte nemlig kun én i løbet af studiestarten.

Arkivfoto: Melissa Bach Yildirim.
TEMA:Omnibus sætter over tre dage fokus på, hvordan studerendes opmærksomhed er en handelsvare. AU's karrierecentre samarbejder således med fagforeninger og a-kasser, der betaler gode penge for at blive eksponeret. Men også cheftutorer bruger russerne som handelsvare, når der skal hives sponsorkroner ud af fagforeninger og a-kasser. Også når der er tale om eksklusivaftaler, der lukker markedet, og når fagforeningerne og a-kasser stiller krav om ’positiv’ omtale fra tutorernes side. Grafik: Astrid Reitzel.

Som russer deltog Andreas Bendtsen Vigsø i 2015 i den foreningsdag, som altid bliver holdt på Medievidenskab i forbindelse med studiestart. Sammen med de øvrige russere blev han her præsenteret for oplæg fra forskellige fagforeninger og a-kasser, som var mødt op med det formål at få nye medlemmer. 

Andreas Bendtsen Vigsø havde indtil da ikke forholdt sig til, om han ville lade sig organisere, for som han siger i dag:

”Fagforeninger og a-kasser er jo ikke noget, mange har skænket en tanke, inden de begynder på universitetet.”

Men efter at have hørt oplæggene fra de forskellige repræsentanter på foreningsdagen - nemlig, Kommunikation og Sprog, Dansk Journalistforbund, CA A-kasse og Magistrene (der er en samlet betegnelse for Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse) - besluttede han sig for at blive medlem af en af de nævnte fagforeninger.

Var det noget med et medlemskab af Dansk Magisterforening?

Året efter sin egen studiestart valgte Andreas Bendtsen Vigsø selv at tage en tørn som tutor. Og han havde titel af cheftutor, da han i 2017 erfarede, at russerne ikke længere blev præsenteret for flere forskellige fagforeninger og a-kasser. Feltet var faktisk skrumpet ind til en enkelt på foreningsdagen, nemlig Dansk Magisterforening. Hvad angår a-kasser var udvalget to, nemlig Magistrenes A-kasse og Akademikernes A-kasse (AKA). 

At fagforeninger og a-kasser får mulighed for at hverve medlemmer blandt nye studerende, finder Andreas Bendtsen Vigsø helt i orden.

”Men det var vigtigt for mig, da jeg selv var russer, at blive præsenteret for flere forskellige fagforeninger, fordi de kan tilbyde noget forskelligt.” 

Også i 2016 ville russere kun være blevet præsenteret for Dansk Magisterforening, hvis ellers en beslutning truffet af fakultetsledelsen var blevet kommunikeret ud til studielederne på de forskellige studier på Arts. Men det gik lidt trægt med den kommunikation, og derfor var det først ved studiestart året efter i 2017, at alle studielederne kunne eksekvere ledelsens beslutning. 

Hvilket bliver bekræftet af lektor Jakob Isak Nielsen, der er afdelingsleder på Medievidenskab.

”Jeg blev opmærksom på det i forbindelse med rusugen i 2016, hvor jeg fik at vide, at tutorernes lokale aftaler med fagforeninger skabte knas i forhold til en aftale, som Arts Karriere havde indgået med Dansk Magisterforening. Jeg forklarede, at det var for sent at ændre på de aftaler, som cheftutorerne havde indgået dét år. Men jeg har været opmærksom på det siden.”

Ordnede forhold for de studerende

Hvad var det så for en beslutning, som fakultetsledelsen traf i 2015? Den besluttede, at den ville have styr på de fagforeninger og a-kasser, som konkurrerede om at hverve nye medlemmer. 

Det forklarer dekan Johnny Laursen, der står i spidsen for fakultetet Arts. 

Arkivfoto: Lars Kruse.

”Vi havde et ønske om at få samlet kontakten til fagforeninger og a-kasser sådan, at de mødte de studerende på en ordnet måde. Men også sådan, at vi kunne udnytte samarbejdet bedst muligt for at styrke de studerendes karriereplanlægning.”

Fagforeninger og a-kasser skulle derfor fremover kun have adgang til de studerende på Arts, hvis de indgik en såkaldt karrierepartnerskabsaftale med karrierecentret. Hvilket står beskrevet i forbindelse med en række regler, der blev udformet som følge af fakultetsledelsens beslutning:

Fakta

Fakulteterne har haft ansvar for karriereaktiviteter for de studerende siden 2014, hvor de blev overført fra det administrative område til de fire fakulteter i forbindelse med en reorganisering på universitetet.

Dansk Magisterforening er den eneste fagforening, der har haft en karrierepartnerskabsaftale med Arts Karriere fra 2014 og indtil maj i år, hvor centret indgik en karrierepartnerskabsaftale med endnu en fagforening, nemlig Kommunikation og Sprog.

Magistrene, der udgør Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse, er dog fortsat langt den største kunde hos Arts Karriere. Centret har i år tegnet én fælles kontrakt med fagforeningen og a-kassen, der beløber sig til 320.000 og gælder for 2018. Aftalen med Kommunikation og Sprog er på 50.000 kroner, og giver adgang til de studerende på Arts ligeledes i 2018.

Samlet set tegner Arts Karriere karrierepartnerskabsaftaler for knap 400.000 kroner (2018) om året, hvilket udgør 15-20 procent af centrets årlige budget, oplyser Leo Normann Pedersen, der er uddannelseschef i Arts Studier. Budgetter dækker lønninger, drift og karriererelevante aktiviteter for de studerende på fakultetet.

LÆS OGSÅ: AU sælger sine studerende som varer til fagforeninger og a-kasser

’Gennem partnerskabsaftaler har Arts, Aarhus Universitet styring på kvaliteten af de tilbud, som de studerende bliver konfronteret med på campus: Dels bliver campus ikke forvandlet til en markedsplads. (...) Dels er Arts Karriere bekendt med kvaliteten på de produkter, som partnerne tilbyder de studerende, og kan stå inden for servicen og den faglige kvalitet.’ 

Alle eller ingen

Da karrierecentret på Arts kun havde en karrierepartnerskabsaftale med én fagforening, nemlig Dansk Magisterforening, blev konsekvensen af fakultetsledelsens beslutning, at de studerende på Arts udelukkende blev præsenteret for denne ene fagforening ved studiestarten i 2017.

Og så er vi tilbage ved Andreas Bendtsen Vigsø, der som nævnt indledningsvis fandt det problematisk, at russerne kun blev præsenteret for én fagforening på foreningsdagen på Medievidenskab. 

”Hvis jeg selv skulle sidde der, hvor jeg sad som russer for nu tre år siden, vil jeg hellere høre fra ingen i stedet for kun fra én bestemt fagforening.”

Hvad er grunden til det?

”At de alle er dygtige til at holde deres præsentationer. Og det var også tilfældet for de fire, som jeg blev præsenteret for, da jeg selv startede. Og så oplever man typisk også, at de nye studerende kommer til at vælge dem, hvis oplæg de hører først. Desuden de har også alle sammen tilbud med, hvis man melder sig ind på dagen.”

En smule ærgerligt

Lektor Jakob Isak Nielsen, der som nævnt er afdelingsleder på Medievidenskab, finder det lidt ærgerligt, at cheftutorerne ikke længere kan indgå sponsoraftaler med flere fagforeninger, som der ellers har været tradition for på Medievidenskab. 

Men han er på den anden side heller ikke blind for betydningen af at have et karrierecenter.

”Karrierecentret har mange tjenester, som de studerende kan trække på i forskellige sammenhænge, så centret gør meget godt for de studerende,” forklarer Jakob Isak Nielsen, ”men jeg finder det en smule ærgerligt, at tutorerne ikke længere har frie hænder til at træffe aftaler i forbindelse med rusugen på grund af nogle aftaler, som er indgået på fakultetsniveau.” 

Det var ikke hensigten

Dekan Johnny Laursen slår fast, at det ikke var intentionen med beslutningen, at de studerende kun skulle have én fagforening at vælge imellem. 

Men det blev konsekvensen af beslutningen. Hvordan forholder du dig til det? 

”Mit synspunkt er, at de studerende skal være så godt informeret som overhovedet muligt om fagforeninger og karrieremuligheder. Så det er ærgerligt, hvis de ikke har haft adgang til flere oplysninger.” 

Desuden forklarer dekanen, at man for tiden er ved at gennemgå alle former for aftaler, der er indgået med fagforeninger og a-kasser.

Vil du i den forbindelse sikre, at det ikke sker igen, at studerende kun bliver præsenteret for én fagforening?

”Det er svært, for det afhænger også af, om der er andre fagforeninger, der er interesserede – eller relevante. Vi kan jo ikke tvinge fagforeninger og a-kasser til at møde op. 

Men hvis det ligger dig så meget på sinde, at de studerende skal være så oplyste som muligt, inden de beslutter, hvorvidt de vil lade sig organisere, kan I vel bare tage pengene ud af ligningen i forhold til karrierepartnerskabsaftaler?

”Det er også muligt, at vi gør. Og det kan så have konsekvenser for de karriereaktiviteter, som vi er i stand til at tilbyde, fordi aktiviteterne er omkostningsudløsende.”

Arkivfoto: Melissa Bach Yildirim.

Nød lærer nøgen kvinde at spinde

Cheftutorerne på Medievidenskab ved af erfaring, hvad det vil sige at stå med lommesmerter, fordi de ikke som tidligere har kunnet indgå sponsoraftaler med fagforeninger og a-kasser. 

Andreas Bendtsen Vigsø forklarer, at de fire fagforeninger og a-kasser, som det hidtil havde været tradition at lave sponsoraftaler med på Medievidenskab, hver betalte mellem 3.500 og 6.000 kroner for at møde russerne på foreningsdagen. 

”Vi fik lavet en aftale med Dansk Magisterforening. Og siden Dansk Journalistforbund, som havde henvendt sig til os for at høre, om vi også i 2017 ville indgå en sponsoraftale med dem,” forklarer Andreas Bendtsen Vigsø.

”Så vi endte med at mangle 7.000 til 10.000 kroner fra de to sidste, som vi ikke kunne henvende os til, fordi vi havde fået at vide, at det kun måtte være Magistrene og Akademikernes A-kasse, der måtte være synlige på foreningsdagen.”

Hvordan kunne I så indgå en aftale med Dansk Journalistforbund?

”Vi lavede den tolkning af det, vi havde fået at vide, at andre fagforeninger godt måtte være synlige uden for rusugen. Derfor indgik vi den aftale med Dansk Journalistforbund, at fagforeningen kunne holde en præsentation på en hyttetur, vi havde planlagt i oktober måned sidste år.”

Sponsoraftalen med Magistrene beløb sig til 4.500 kroner, og blev givet til en rustur, viser en aktindsigt, som Prosabladet har delt med Omnibus.

”Jeg husker ikke aftalen som værende bedre end den, der var aftalt året før, så Dansk Magisterforenings monopol på at være den eneste fagforening på foreningsdagen var ikke noget, vi fik noget økonomisk ud af i forhold til tidligere år,” siger Andreas Bendtsen Vigsø.

Han forklarer desuden, at tutorerne på Medievidenskab valgte at hæve deltagergebyret for russerne fra 600 til 650 kroner, så de havde mulighed for at arrangere en studiestart som den, de selv havde oplevet. 

Tutorerne opfattes som uvurderlige, men...

Selvom cheftutorerne ikke længere kunne tegne sponsoraftaler med andre fagforeninger, mente fakultetsledelsen ikke, at tutorerne skulle kompenseres økonomisk, da den traf beslutning om at samle aftaler med fagforeninger og a-kasser i regi af Arts Karriere.

Arkivfoto: Melissa Bach Yildirim.

Det er ellers ikke fordi, man ikke anerkender cheftutorernes og de mange frivillige tutorers arbejdsindsats. For eksempel står der i retningslinjerne for studiestarten på fakultetet: ’ Tutorerne opfattes som uvurderlige for studiestartens succes.’

Set i det lys ville det vel have været rimeligt, at I også havde tænkt lidt finansiering ind i foretagendet i forhold til dem, der står i front?

”Vi så dengang på det på den måde, at indtægterne skulle gå til karriereaktiviteter for de studerende herunder til drift af Arts Karriere. Og det gør vi sådan set stadigvæk,” lyder det fra dekan Johnny Laursen

Men selvom der ikke kommer til at dryppe lidt af provenuet ned på tutorerne, skal de ikke frygte for at må gå fra SU og kollegieværelse i tilfælde af misligholdelse af aftaler. Heller ikke selvom det er deres underskrift, der står på sponsoraftalerne. Det slår dekanen fast med følgende præcisering:

”Ikke så længe de handler i overensstemmelse med den vejledning, de har fået fra instituttet.”

Skal tale positivt om Magistrene

Cheftutorerne på flere uddannelser på Arts har indgået sponsoraftale med Magistrene, og i den forbindelse har mange af dem skrevet under på under på følgende: ’Rusvejlederne/tutorerne skal tale positivt om Magistrene under studiestarten og må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger.’

Den vending huer ikke dekanen. 

”Ordlyden er ikke i overensstemmelse med vores retningslinjer,” siger Johnny Laursen og læser op: ’tutorerne skal bidrage til, at præsentation af fagforeninger og a-kasser opleves positivt og relevant.’”  

Så det er en ordlyd, du studser over?  

”Det er ikke vores opgave at agitere,” lyder det fra Johnny Laursen.  

Vil ordlyden fortsat kunne stå i en sponsoraftale?

”Det kommer ikke til at stå der fremover.”

Ordlyd, der går igen i mange af de sponsoraftaler, som er indgået mellem cheftutorer fra studier på Arts og Magistrene (Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse). Overholder tutorerne ikke aftalen, 'forbeholder Magistrene sig retten til at fakturere eventuelle udgifter videre til rusvejlederne/tutorerne,' står der anført sidst i aftalerne.

Indgår ikke nye aftaler

Hvorvidt der også er formuleringer i de indgåede karrierepartnerskabsaftaler, som heller ikke kommer til at stå der fremover, kan dekanen ikke svare på i skrivende stund. Hvad han derimod kan sige er:

”Vi indgår ikke nye aftaler, før vi er sikre på, at de er i overensstemmelse med retningslinjerne og med den hensigt, der ligger bag rektors mail - forstået på den måde, at bare fordi noget er lovligt, er det ikke sikkert, at vi ønsker at gøre det.”

Den mail fra rektor Brian Bech Nielsen, som Johnny Laursen refererer til, sendte rektor til dekanerne i slutningen af september i år. Brian Bech Nielsen skriver, at han er blevet opmærksom på, at der muligvis gennem længere tid har været indgået aftaler med fagforeninger på flere fakulteter. 

Rektor konstaterer, at der eksempelvis er tale om kontrakter, hvor tutorerne forpligter sig til at tale positivt om bestemte fagforeninger og til at opfordre studerende til at lade sig organisere i en bestemt fagforening. Og på den baggrund fastslår Brian Bech Nielsen, at flere kontrakter har ’karakter af eksklusivaftaler’. Og afslutningsvis gør han det klart, at: ’ (...) sådanne aftaler må ikke indgås af hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes eventuelle valg af fagforening.’

LÆS OGSÅ: Cheftutorer har indgået sponsoraftaler med fagforeninger i årevis – men er de overhovedet lovlige?