Omnibus prik

Hvad tjener din kollega? Og hvad med din chef?

Rektor er med en årlig indtægt på 1,7 millioner kroner ikke overraskende den, der henter den største lønningspose på AU. Lige efter ham kommer prorektor og universitetsdirektøren. Men hvad tjener chefer længere nede i hierarkiet – din chef for eksempel – og hvad med din kollega?

Illustration: Morten Voigt

Om Loenoverblik.dk

Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.

På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år, og lønspredning – det vil sige hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen, og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.

Årets lønforhandlinger står for døren, hvilket kan skærpe interessen for at sammenligne egen løn med andres. På loenoverblik.dk kan du skaffe dig indsigt i, hvad din kollega – eller din chef – tjener. Ikke på personniveau, men på stillingsniveau, og du kan sammenligne din løn med dine kollegers på andre af landets universiteter. 

Overblikket gælder stillingsbetegnelser, der omfatter mere end tre personer. Derfor kan rektors, prorektors og universitetsdirektørens lønninger ikke findes i oversigten, dem har Omnibus fået oplyst af AU HR.

Sekscifrede månedslønninger på toppen

Fælles for de tre topledere er, at deres lønninger er sammensat af grundløn, kvalifikationstillæg og åremålstillæg. Dertil kommer pension på 17,1 procent. Rektor tjener en årsløn inklusive pension på 1.733.866 kroner, hvilket resulterer i en månedsløn på 144.489 kroner. Prorektor tjener en årsløn inklusive pension på 1.455.708 kroner, hvilket svarer til 121.309 kroner om måneden. Universitetsdirektøren tjener stort set det samme med en årlig løn inklusive pension på 1.455.705 kroner og har således en månedsløn på 121.309 kroner.

De fire dekaners lønninger fremgår af overblikket, og de hæver en gennemsnitlig månedsløn på 111.909 kroner. De fem vicedirektører tjener i gennemsnit 87.111 kroner om måneden, og de 12 prodekaner tjener 86.372 kroner i gennemsnit hver måned.

LÆS OGSÅ: Flest VIP eller TAP blandt de højest lønnede på AU? 

I den mindre forgyldte ende af statistikken finder man ikke overraskende studerende, elever og lærlinge. Men også personale med stillinger som sanitør, rengøringsassistent, glasvasker, specialarbejder, dyrepasser, cater og klinikassistenter, der tjener en gennemsnitlig månedsløn på under 30.000 kroner. De nævnte lønninger er inklusive pension og faste tillæg, men eksklusive genetillæg og betaling for overarbejde.


Tabel 1: Aarhus Universitet: Lønsammensætning efter stillingsbetegnelse

Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier. Samlet månedsløn, eksklusive genetillæg, medregner ikke ansatte i fleksjob m.v.

Stillings-
beteg-
nelse

Gennemsnitsløn i månedsniveau (kr.)

Års-
værk

Basis-
løn

Pen-
sion

Faste
tillæg
cen-
trale

Faste
tillæg
lokale

Midlert.
tillæg
lokale

En-
gangs-
veder-
lag

An-
dre
til-
læg

Saml. løn
u. gene-
till.

AC-
Fuld-
mægtig

3,9

26.077

5.013

3.434

440

0

0

0

34.964

Adjunkt

257,3

30.159

6.031

4.221

1.226

157

231

0

42.025

Adm.chef

4,0

45.433

12.314

532

15.919

10.485

1.042

0

85.725

Afdelings-
tandlæge

7,2

47.143

9.577

6.108

244

52

139

0

63.262

Akademisk
Medarb.

401,7

29.148

6.189

356

5.999

90

65

14

41.862

Betjent

7,0

22.118

4.151

0

4.115

176

119

0

30.679

Bibliotekar

35,4

29.015

6.089

676

5.251

66

28

0

41.125

Bio-
analytiker

51,3

26.836

5.564

611

1.430

185

0

0

34.625

Bygnings-
konstruktør

3,9

27.895

5.729

0

4.765

222

0

0

38.611

Catere

17,6

21.831

3.860

0

4.015

118

0

0

29.824

Cater-
elev

3,3

14.368

1.457

0

0

0

0

0

15.825

Center-
leder

3,0

37.768

10.469

3.761

11.467

7.243

5.233

0

75.941

Chef-
konsulent

92,3

42.259

8.386

0

5.167

626

169

0

56.606

Data-
tekniker-
elev

5,0

14.164

1.226

0

0

0

0

0

15.390

Dekan

4,0

50.667

16.231

8.342

22.673

12.253

1.744

0

111.909

Direktør

4,0

43.126

11.302

0

10.394

11.594

1.792

0

78.208

Drifts-
inspektør

5,0

26.788

7.173

716

16.783

434

0

0

51.895

Drifts-
leder

5,9

27.554

6.381

2.937

5.204

1.641

0

0

43.718

Dyre-
passer

23,2

23.545

3.831

0

1.982

239

179

-16

29.761

Dyre-
passer-
elev

8,0

10.646

1.760

0

2.743

0

0

0

15.149

Ejendoms-
service-
tekniker

9,0

23.455

3.906

0

3.879

68

93

0

31.400

Ejendoms-
service
tekniker-
elev

5,0

19.584

2.115

0

0

0

0

0

21.699

Eksamens-
vagt

9,6

15.918

160

0

0

0

0

0

16.078

Ekstern
Lektor

36,8

35.985

133

34

0

0

102

0

36.254

Elektronik-
fagtekniker-
lærling

3,0

15.580

1.933

0

0

0

0

0

17.512

Faglærer

11,3

27.412

5.981

2.411

1.790

51

111

0

37.756

Forsker

25,6

30.194

6.398

4.283

1.844

102

56

0

42.877

Forsk-
nings-
tekniker

14,0

27.123

5.476

0

7.052

0

119

0

39.770

Forsøgs-
medar-
bejder

55,5

23.738

3.984

248

2.945

242

35

0

31.191

Fotograf-
elev

5,0

16.548

1.781

0

0

0

0

0

18.329

Fuld-
mægtig

534,9

28.907

5.858

4.192

2.072

22

88

1

41.141

Funktions-
chef

46,9

41.098

9.610

4

12.898

1.377

169

0

65.156

Gartner

14,6

23.656

4.392

0

4.460

327

0

87

32.922

Gartneri-
elev

3,0

16.339

1.900

0

0

0

0

0

18.239

Glas-
vasker

6,4

19.986

3.604

300

3.774

96

0

0

27.760

Grafiker

7,5

30.460

5.382

312

3.763

0

39

0

39.956

Hånd-
værker

68,7

24.181

4.612

159

5.889

415

0

0

35.256

Industri-
tekniker-
lærling

4,0

12.951

1.365

0

0

0

0

0

14.316

Ingeniør-
assistent

28,5

26.984

5.438

23

6.669

515

29

0

39.658

Ingeniør-
docent

11,2

45.268

9.609

5.166

4.702

1.449

0

0

66.194

Institut-

leder

25,0

42.127

12.375

4.963

8.557

15.598

849

0

84.471

Instruktor

5,6

28.816

633

0

0

0

0

0

29.450

It-
Medar-
bejder

158,2

27.557

5.098

672

4.960

86

56

0

38.428

It-Sup-
porter-
elev

9,0

14.574

1.770

0

0

0

0

0

16.344

Jordbrugs-
teknolog

40,0

24.024

4.221

2.239

2.925

302

0

0

33.710

Journalist

20,1

28.073

7.345

270

11.315

288

50

0

47.340

Klinik-
assistent

42,3

24.579

4.006

0

872

17

0

0

29.473

Klinisk
Lærer
Odonto

9,0

37.359

7.108

3.237

67

0

0

0

47.770

Klinisk
Lærestols-
professor

9,1

40.579

4.172

0

254

0

0

917

45.922

Klinisk
Professor

22,9

40.839

4.145

365

0

540

7

0

45.897

Konser-
vator-
assistent

5,0

24.161

4.149

0

4.759

261

0

0

33.329

Kontor-
elev

20,4

15.607

1.740

0

0

0

0

0

17.347

Kontor-
funktionær

515,4

27.524

4.443

16

1.578

74

71

0

33.707

Korrespon-
dent

30,4

23.625

5.723

924

7.156

128

126

0

37.683

Laborant

273,4

27.597

4.451

56

1.135

116

37

-1

33.392

Laborant-
praktikant

6,0

18.318

1.751

44

0

0

0

0

20.113

Landbrugs-
arbejder

5,2

23.324

4.019

0

2.985

0

0

0

30.328

Landbrugs-
elev

3,0

10.646

1.363

0

4.604

0

0

0

16.613

Ledende
Tandlæge

3,2

30.194

6.921

497

13.975

724

0

0

52.310

Lektor

947,1

30.261

7.665

8.112

5.216

656

402

0

52.311

Lektor
-Tids-
begrænset

58,2

30.195

7.053

7.793

3.612

181

27

0

48.862

Maskin-
mester

8,0

31.097

7.114

0

9.827

261

0

0

48.299

Ph.D.
Stude-
rende

1.066,7

26.534

3.984

1.298

307

7

8

16

32.153

Post Doc.

3,5

30.194

6.085

4.283

0

0

0

0

40.561

Post.Doc

647,5

29.907

5.601

4.238

475

19

46

33

40.319

Prodekan

12,0

40.776

12.518

5.113

18.719

8.321

925

0

86.372

Professor

319,9

46.136

9.858

4.579

4.860

1.307

1.267

66

68.073

Professor
Mso

84,3

30.199

8.928

16.545

4.352

789

216

137

61.166

Professor
- Tidsbe-
grænset

27,7

45.374

9.254

2.164

6.116

778

687

0

64.374

Rengørings-
assistent

164,0

20.000

3.328

34

1.649

120

0

9

25.139

Sanitør

44,7

19.955

3.111

90

1.402

0

19

0

24.576

Sekreta-
riats-
leder

30,5

39.735

8.094

266

7.737

182

762

0

56.776

Senior-
forsker

189,5

30.254

7.978

9.350

5.712

379

61

0

53.733

Senior-
rådgiver

30,1

30.194

7.644

8.244

4.759

502

0

0

51.343

Special-
arbejder

7,9

20.005

3.812

504

5.170

0

0

0

29.491

Special-
konsulent

249,7

39.277

7.499

73

3.247

264

154

94

50.608

Special-
tandlæge-
kand.

9,0

29.806

5.265

0

0

0

0

0

35.071

Studenter-
studie-
vejleder

8,5

26.070

593

0

0

0

0

0

26.663

Studerende

28,4

16.819

1.643

0

0

0

0

0

18.462

Studie-
adjunkt

10,0

30.194

5.485

3.473

572

174

0

0

39.897

Studie-
lektor

26,9

30.193

7.106

6.541

3.802

0

882

0

48.525

Syge-
plejerske

5,0

29.056

6.629

869

3.510

1.737

367

0

42.167

Tandlæge

6,3

30.194

7.053

1.562

7.787

607

638

0

47.840

Tand-
tekniker

6,8

24.160

4.474

25

4.971

0

0

0

33.630

Team-
leder

3,0

25.606

6.306

0

13.300

1.158

278

0

46.648

Tekniker

8,4

23.290

5.020

1.384

6.311

196

0

0

36.201

Tenure
Track

46,0

30.194

5.150

4.283

1.293

850

169

190

42.129

Undervis-
nings-
adjunkt

3,5

30.193

6.407

3.814

2.432

0

357

0

43.203

Undervis-
nings-
ass.

13,9

27.260

6.474

2.231

3.234

1.459

60

0

40.717

Veterinær-
syge-
plejerske

3,0

23.603

3.865

0

4.610

290

0

0

32.367

Vice-
direktør

5,0

45.268

12.718

0

7.664

20.461

1.000

0

87.111

Viden-
skabelig
Assistent

258,5

27.033

5.087

3.246

170

8

15

6

35.565

Grupper
under
3 årsværk

*

32.365

6.591

1.721

7.450

2.437

72

0

50.636

  • Midlertidige lokale tillæg omfatter også åremålstillæg.
  • Andre tillæg dækker over øvrige engangsudbetalte løntillæg ekskl. genetillæg.
  • Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.


Ligger din løn i den kedelige eller sjove ende af skalaen?

Da de færreste kan se deres løn afspejlet i gennemsnitslønnen, kan det også være interessant at se på, hvordan lønspredningen er inden for en bestemt stillingsgruppe. På den måde kan man få overblik over, om ens løn ligger i den nedre eller øvre del af lønspektret for stillingsgruppen.


Tabel 2: Lønspredning
Gennemsnitsløn og kvartiler

Stillingsbetegnelse

Løn i månedsniveau (kr.)

Årsværk

Gns. løn

Nedre
kvartil

Median

Øvre
kvartil

Ac-Fuldmægtig

3,9

34.964

*

*

*

Adjunkt

257,3

42.025

40.540

41.790

43.315

Administrationschef

4,0

85.725

*

*

*

Afdelingstandlæge

7,2

63.262

*

*

*

Akademisk Medarb.

401,7

41.862

37.637

42.137

45.575

Betjent

7,0

30.679

*

*

*

Bibliotekar

35,4

41.125

38.281

39.549

43.112

Bioanalytiker

51,3

34.625

32.950

34.641

36.043

Bygningskonstruktør

3,9

38.611

*

*

*

Catere

17,6

29.824

24.804

28.804

32.713

Caterelev

3,3

15.825

*

*

*

Centerleder

3,0

75.941

*

*

*

Chefkonsulent

92,3

56.606

53.574

55.948

58.237

Datateknikerelev

5,0

15.390

*

*

*

Dekan

4,0

111.909

*

*

*

Direktør

4,0

78.208

*

*

*

Driftsinspektør

5,0

51.895

*

*

*

Driftsleder

5,9

43.718

*

*

*

Dyrepasser

23,2

29.761

27.399

28.731

30.659

Dyrepasserelev

8,0

15.149

*

*

*

Ejendomsservicetekniker

9,0

31.400

*

*

*

Ejendomsserviceteknikerelev

5,0

21.699

*

*

*

Eksamensvagt

9,6

16.078

*

*

*

Ekstern Lektor

36,8

36.254

36.065

36.119

36.151

Elektronikfagteknikerlærling

3,0

17.512

*

*

*

Faglærer

11,3

37.756

35.866

37.353

37.866

Forsker

25,6

42.877

42.065

42.065

43.591

Forskningstekniker

14,0

39.770

38.590

40.286

40.417

Forsøgsmedarbejder

55,5

31.191

28.731

30.330

33.268

Fotografelev

5,0

18.329

*

*

*

Fuldmægtig

534,9

41.141

39.492

42.151

44.205

Funktionschef

46,9

65.156

62.986

65.511

66.914

Gartner

14,6

32.922

30.699

32.567

33.365

Gartnerielev

3,0

18.239

*

*

*

Glasvasker

6,4

27.760

*

*

*

Grafiker

7,5

39.956

*

*

*

Håndværker

68,7

35.256

32.450

34.637

36.490

Industriteknikerlærling

4,0

14.316

*

*

*

Ingeniørassistent

28,5

39.658

36.975

38.590

39.935

Ingeniørdocent

11,2

66.194

63.385

65.369

67.780

Institutleder

25,0

84.471

78.349

86.474

86.476

Instruktor

5,6

29.450

*

*

*

It-Medarbejder

158,2

38.428

30.043

37.303

42.448

It-Supporterelev

9,0

16.344

*

*

*

Jordbrugsteknolog

40,0

33.710

31.153

33.023

34.843

Journalist

20,1

47.340

40.640

46.093

50.050

Klinikassistent

42,3

29.473

28.246

29.204

30.555

Klinisk Lærer Odonto

9,0

47.770

*

*

*

Klinisk Lærestolsprofessor

9,1

45.922

*

*

*

Klinisk Professor

22,9

45.897

44.622

44.622

44.622

Konservatorassistent

5,0

33.329

*

*

*

Kontorelev

20,4

17.347

15.192

15.223

21.491

Kontorfunktionær

515,4

33.707

30.310

33.313

35.831

Korrespondent

30,4

37.683

35.459

37.324

38.989

Laborant

273,4

33.392

31.745

33.419

35.690

Laborantpraktikant

6,0

20.113

*

*

*

Landbrugsarbejder

5,2

30.328

*

*

*

Landbrugselev

3,0

16.613

*

*

*

Ledende Tandlæge

3,2

52.310

*

*

*

Lektor

947,1

52.311

49.390

52.034

54.720

Lektor-Tidsbegrænset

58,2

48.862

48.617

49.105

50.142

Maskinmester

8,0

48.299

*

*

*

Ph.D. Studerende

1.066,7

32.153

29.843

32.049

34.062

Post Doc.

3,5

40.561

*

*

*

Post.Doc

647,5

40.319

40.540

40.540

40.998

Prodekan

12,0

86.372

82.655

83.186

89.317

Professor

319,9

68.073

61.874

66.172

71.779

Professor Mso

84,3

61.166

58.405

59.603

62.797

Professor- Tidsbegrænset

27,7

64.374

60.621

61.965

64.824

Rengøringsassistent

164,0

25.139

23.829

24.564

25.336

Sanitør

44,7

24.576

23.109

24.029

25.273

Sekretariatsleder

30,5

56.776

53.790

56.569

59.499

Seniorforsker

189,5

53.733

51.048

53.622

55.673

Seniorrådgiver

30,1

51.343

49.166

50.692

52.401

Specialarbejder

7,9

29.491

*

*

*

Specialkonsulent

249,7

50.608

47.562

49.597

52.757

Specialtandlægekand.

9,0

35.071

*

*

*

Studenterstudievejleder

8,5

26.663

*

*

*

Studerende

28,4

18.462

18.265

18.528

18.620

Studieadjunkt

10,0

39.897

38.993

39.990

40.326

Studielektor

26,9

48.525

44.161

47.091

50.473

Sygeplejerske

5,0

42.167

*

*

*

Tandlæge

6,3

47.840

*

*

*

Tandtekniker

6,8

33.630

*

*

*

Teamleder

3,0

46.648

*

*

*

Tekniker

8,4

36.201

*

*

*

Tenure Track

46,0

42.129

40.540

41.159

43.591

Undervisningsadjunkt

3,5

43.203

*

*

*

Undervisningsass.

13,9

40.717

36.712

39.719

42.162

Veterinærsygeplejerske

3,0

32.367

*

*

*

Vicedirektør

5,0

87.111

*

*

*

Videnskabelig Assistent

258,5

35.565

32.968

35.224

39.260

Grupper under 3 årsværk

*

50.636

29.705

39.730

58.437

  • Kvartilberegninger for deltidsansatte er baseret på lønninger opregnet til fuldtidsniveau.
  • Områder under 3 årsværk er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.
  • Felter markeret med * kan ikke vises, da der er for få årsværk til statistisk beregning.


Hvordan står det til med ligelønnen? 

Loenoverblik.dk kan også give indblik i, hvordan det står til med ligelønnen på Aarhus Universitet beregnet ud fra mænds og kvinders gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsgrupper. Her har især kvindelige teknikere langt op til deres mandlige kolleger, som i gennemsnit tjener 40.221 kroner om måneden, mens kvinderne tjener 33.441 kroner. AU har kvindelige teknikere svarende til 5 årsværk, mens universitetet har mandlige teknikere svarende til 3,4 årsværk.

Blandt dyrepasserne er det omvendt kvinderne, der tjener den højeste gennemsnitlige månedsløn. Kvinderne, som tæller 20 årsværk, tjener 29.921 kroner om måneden, mens mændene, der tæller 3,2 årsværk, tjener 28.769 kroner om måneden. 


Tabel 3: Kønsopdelt gennemsnitsløn
Kvinders gennemsnitsløn angivet som indeks i forhold til mænds gennemsnitsløn

Stillingsbetegnelse

Årsværk

Gennemsnitsløn i månedsniveau (kr.)

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Indeks
(Mænd=100)

Adjunkt

153,8

103,5

42.150

41.841

99

Akademisk Medarb.

184,6

217,1

43.169

40.750

94

Bibliotekar

9,7

25,7

40.591

41.327

102

Catere

4,6

13,0

31.787

29.125

92

Chefkonsulent

38,8

53,5

57.833

55.715

96

Dyrepasser

3,2

20,0

28.769

29.921

104

Eksamensvagt

4,3

5,4

16.081

16.075

100

Ekstern Lektor

24,4

12,5

36.204

36.353

100

Forsker

14,8

10,8

42.902

42.842

100

Forsøgsmedarbejder

37,1

18,4

31.602

30.365

96

Fuldmægtig

143,4

391,5

41.152

41.136

100

Funktionschef

20,0

26,9

65.648

64.790

99

Gartner

10,9

3,7

33.260

31.937

96

Grafiker

4,0

3,5

41.637

38.043

91

Håndværker

65,0

3,8

35.375

33.194

94

Institutleder

21,0

4,0

84.799

82.728

98

It-Medarbejder

132,2

26,0

38.442

38.361

100

Jordbrugsteknolog

27,4

12,5

33.952

33.181

98

Journalist

6,0

14,1

48.313

46.925

97

Klinisk Lærer Odonto

3,6

5,4

48.130

47.534

99

Klinisk Professor

17,8

5,1

46.156

45.000

97

Kontorfunktionær

48,4

467,1

32.834

33.797

103

Laborant

41,6

231,8

33.486

33.375

100

Lektor

605,1

342,0

52.650

51.712

98

Lektor-Tidsbegrænset

33,7

24,6

48.819

48.921

100

Ph.D. Studerende

507,7

559,1

31.705

32.561

103

Post.Doc

359,3

288,2

40.204

40.464

101

Prodekan

9,0

3,0

86.467

86.088

100

Professor

254,1

65,8

68.690

65.689

96

Professor Mso

57,5

26,8

61.618

60.195

98

Professor- Tidsbegrænset

23,3

4,4

64.922

61.469

95

Sekretariatsleder

4,5

26,0

57.540

56.644

98

Seniorforsker

139,0

50,4

53.720

53.768

100

Seniorrådgiver

24,2

5,9

51.569

50.413

98

Specialkonsulent

106,6

143,1

51.115

50.230

98

Specialtandlægekand.

3,0

6,0

35.524

34.844

98

Studerende

9,0

19,4

18.494

18.448

100

Studieadjunkt

4,0

6,0

39.923

39.880

100

Studielektor

16,2

10,7

49.606

46.895

95

Tekniker

3,4

5,0

40.221

33.441

83

Tenure Track

31,0

15,0

42.569

41.219

97

Videnskabelig Assistent

110,0

148,5

35.807

35.386

99

Grupper under 3 årsværk

*

*

39.210

31.270

80

  • Områder med under 3 årsværk i et eller begge køn er lagt sammen i en samlet gruppe for at sløre personhenførbare oplysninger.

 

Om Loenoverblik.dk

Loenoverblik.dk er udviklet af den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og er offentligt tilgængelig.

På loenoverblik.dk kan du vælge at få vist lønsammensætning, kønsopdelt gennemsnitsløn, lønudvikling i procent i forhold til det foregående år, og lønspredning – det vil sige hvordan lønnen er fordelt på stillingsgruppen, og endeligt antal ansatte i forhold til antal årsværk.