Omnibus prik

Lockout: Dos and don'ts for ansatte på AU

Lockout? Altså som i låst ude? Nej, rektor låser ikke dørene til institutter, administration, biblioteker, laboratorier, og hvad der ellers findes af bygninger på AU´s campus rundt om i landet. Jeg kan altså bare dukke op, som det passer mig, selvom jeg er lockoutet? Nej, du har ikke ret til at være på arbejdspladsen under en lockout.

Mere info og spørgsmål

Har du noget at tilføje? Oversigten er ikke fuldkommen, og har du relevante tilføjelser, som er af interesse for flertallet, så send en mail til omnibus@au.dk (redaktionen).

Har du spørgsmål, der mere retter sig mod noget konkret i din egen situation, kan du tage fat i din tillidsrepræsentant: Find din tillidsrepræsentant.AU HR

AU HR informerer løbende om konsekvenser af en konflikt på Overenskomstforhandlinger (OK18). 


Du får her en oversigt (alfabetisk rækkefølge) over væsentlige aspekter af dine pligter og rettigheder i forbindelse med en eventuel lockout, som vil omfatte stort set samtlige ansatte på AU. Oversigten tager udgangspunkt i en vejledning om overenskomstmæssige konflikter fra Moderniseringsstyrelsen. Oplysninger om forhold, der er specifikke for ansatte ved universitetet, kommer fra AU HR.


Adgang til AU

 

Moderniseringsstyrelsen, som er den øverste arbejdsgiver for ansatte i staten, slår fast, at konfliktramte ansatte ikke har ret til at opholde sig på arbejdspladsen under en konflikt. 

Og det skal forstås helt bogstaveligt. Man skal ikke møde op for at arbejde på sit kontor. Og man skal heller ikke arbejde hjemmefra. Så vidt jeg er orienteret, er der ingen planer om at låse dørene til bygninger på AU. Men du kan forvente, at din leder vil bede dig om at tage hjem, hvis du møder op, selvom du er omfattet af konflikten. Ledelsen har tillid til, at ansatte overholder reglerne under en lovligt varslet konflikt,” forklarer jurist Lone Degn fra AU HR. 


Adgangskort, computer, mobiltelefon og nøgler

 

 • Hvis arbejdsgiveren stiller krav om det, skal du som ansat under en lockout aflevere adgangskort, nøgler og eventuelt udstyr som mobiltelefon og computer, der tilhører universitetet. Arbejdsgiveren kan ligeledes vælge at afbryde forbindelsen til dit netværk (arbejdspladsens) og din arbejdsmail.

Ledelsen vil ikke stille dette krav til de ansatte på AU.

”Men man skal selvfølgelig ikke bruge sine adgangsmuligheder til AU's systemer under konflikten. Jeg vil af flere grunde på det kraftigste fraråde alle, der er omfattet af lockouten, at arbejde under konflikten. Jeg mener, at man bør respektere de kollektive arbejdsretlige spilleregler. Hvis ikke alle respekterer dem, giver det ikke mening at tage konflikten. Og som før nævnt er det en lovligt varslet konflikt,” siger jurist Lone Degn fra AU HR.  


Barsel

 • Du får ikke løn, hvis du er på barsels- eller adoptionsorlov på det tidspunkt, hvor en eventuel konflikt træder i kraft. Hvilket også er tilfældet, hvis du er på udskudt orlov.  
 • Hvis din barsels- eller adoptionsorlov skulle være begyndt, efter en eventuel konflikt er trådt i kraft, får du heller ikke løn.
 • Derimod får du dagpenge fra kommunen under konflikten, når dit fravær skyldes barsel og adoption efter barselloven.
 • Du får ikke forlænget din orlov med en periode, der svarer til længden af lockouten, efter konflikten er slut. 
 • Du skal senest 8 uger efter, du har født, eller du har fået dit adoptivbarn, varsle din arbejdsgiver om din orlov. Hvis du ikke har fået varslet din arbejdsgiver inden en konflikt – og fristen for varsling udløber under konflikten – anbefaler Moderniseringsstyrelsen, at din arbejdsgiver accepterer din meddelelse om orlov, selvom din ansættelse er ophørt som følge af lockouten.

Ferie, omsorgsdage og afspadsering 

 • Hvis du har påbegyndt ferie – det gælder også særlige feriedage, omsorgsdage og afspadsering – før eller samtidig med, at en eventuel konflikt bryder ud, skal du ikke afbryde din ferie, og du vil få løn som sædvanlig for perioden. OBS! Vær opmærksom på, at din ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Men at en konflikt som hovedregel begynder ved døgnets begyndelse.
 • Hvis din ferie – det gælder også særlige feriedage, omsorgsdage og afspadsering – slutter under lockouten, vil du være omfattet af konflikten fra dette tidspunkt. Men vær lige spids, da der gælder særlige forhold, hvis du først holder ferie og i forlængelse af ferien vælger at afspadsere. Det er nemlig det tidspunkt, hvor du begynder den enkelte type fravær, der afgør, om du kan holde fri alle de dage, du har planlagt, hvis der udbryder konflikt.     


Grafik: Astrid Reitzel.

 • Du kan ikke holde ferie, særlige feriedage eller afspadsere under en konflikt, hvilket også gælder, selvom du har planlagt at holde fri forud for konflikten.
 • Hvis du ikke har holdt dele eller hele den femte ferieuge inden 30. april, kan du bede om at få feriegodtgørelse, når konflikten er slut. Det gælder ikke, hvis du har aftalt med din leder, at ferien overføres til det nye ferieår (ferieåret går fra 1/5 til 30/4).
 • Hvis du ikke har fået brugt dine særlige feriedage inden 30. april, og du er omfattet af konflikt, har du ret til at få dem udbetalt efter konflikten. Det gælder ikke hvis du har en aftale om, at de særlige feriedage overføres til det nye ferieår.  

Kursus 

 • Hvis du er på kursus, når en konflikt bryder ud, skal du i princippet afbryde dit kursus. Arbejdsgiveren kan acceptere, at du fuldfører kurset, men du får kun løn for den periode, du er på kursus inden konflikten.

Ledelsen på AU har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt den vil acceptere, at ansatte gennemfører kurser, som foregår, efter at konflikten er brudt ud, oplyser jurist Lone Degn fra AU HR.


Løn

 • Du får ikke løn under konflikten, og hverken dit eget eller arbejdsgiverens bidrag bliver indbetalt til den pensionsordning, du har qua din ansættelse ved AU. Hvorvidt du får konfliktstøtte – og hvor meget du i givet fald vil få udbetalt – afhænger af, hvor du er organiseret.
 • Hvis du har personalegoder som gratis avis eller telefonabonnement, kan det ophøre det under konflikten. Ledelsen på AU har besluttet, at der ikke bliver lukket for abonnementer, og at udstyr ikke bliver inddraget.
 • Hvis du har gæld til det offentlige (skatterestance, underholdsbidrag osv.), som bliver trukket over din løn, bliver det stillet i bero under konflikten.
 • Hvis du ikke er ramt af konflikten, får du løn som sædvanlig.    

 


Orlov (tjenestefri)

 

 • Har du orlov (tjenestefrihed) med løn, vil du ikke få lønnen udbetalt i tilfælde af konflikt.
 • Har du derimod orlov uden løn, vil du ikke være omfattet af konflikten, medmindre din orlov slutter midt i konflikten. Hvis det er tilfældet, vil du være omfattet fra det tidspunkt. Du kan efter konflikten ikke få din orlov forlænget med en periode, der svarer til længden af lockouten.

Sygdom

 • Hvis du er sygemeldt på det tidspunkt, hvor lockouten træder i kraft, vil du ikke få løn under konflikten. Du skal søge om sygedagpenge hos din kommune (via borger.dk).
 • Hvis du bliver syg under konflikten, får du hverken løn eller sygedagpenge. Hverken fra din arbejdsgiver eller kommunen. Du bør i den situation tage kontakt til din fagforening.

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer - og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

 • Hvis du er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller samarbejdsudvalgsmedlem, kan du ikke varetage hvervet under konflikt.
 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer betragtes som udtrådt af bestyrelsen, hvis de er omfattet af en konflikt, og kan derfor ikke deltage i bestyrelsesmøder under en konflikt.

Tjenesterejse

   

 • Du kan ikke tage på tjenesterejse under en konflikt. Og er du allerede på farten, når der udbryder konflikt, skal du afbryde din rejse.

Slut på konflikt

 

 • Når forhandlingsparterne bliver enige om et forlig, accepterer et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, eller hvis regeringen griber ind ved lov, er konflikten slut, og du skal igen møde på arbejde. Du har krav på at indtræde i samme stilling, som du havde før konflikten.