Omnibus prik

Dele af Aarhus Universitet er nu fredet – igen

Nu er det afgjort – dele af Aarhus Universitets campus i Aarhus, herunder Universitetsparken, er nu igen fredet. Universitetet blev første gang fredet i foråret 2023, men efter kun halvanden måned blev fredningen trukket tilbage og genbehandlet.

Nu er dele af Aarhus Universitets campus i Aarhus igen fredet. Det drejer sig blandt andet om den centrale del af Universitetsparken og udvalgte bygningskomplekser, herunder den første universitetsbygning, der ses i baggrunden, og som i dag huser Institut for Statskundskab. Foto: Ida Jensen, AU Foto

Disse dele af AU er nu fredet

Den centrale del af Universitetsparken fredes som selvstændigt landskabsarkitektonisk værk sammen med følgende bygningskomplekser (helt eller delvist):

  • Den første institutbygning, som i dag huser Institut for Statskundskab
  • Naturhistorisk Museum
  • Kollegium 4 og Kollegium 7 med eforbolig
  • Hovedbygningen med Aulaen, Vandrehallen, fritstående buegange og underjordisk gang
  • Tandlægeskolens østre fløj
  • Bogtårnet
  • Stakladen
  • Institut for Matematik

Fredningen af dele af Aarhus Universitet er blandt de største fredninger i Danmark.

  

At Aarhus Universitets campus i Aarhus med sine karakteristiske enkle, gule bygninger placeret rundt om Universitetsparken er et markant arkitektonisk værk, er de færreste uenige om. Hvorvidt det berettiger en fredning – og hvor omfattende en fredning det i så fald skal være – har der derimod været delte meninger om.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der på baggrund af en indstilling fra Det Særlige Bygningssyn indstillede dele af universitetet til fredning i begyndelsen af 2023 med den begrundelse, at Aarhus Universitet udgør ”et sublimt landskabsarkitektonisk værk, der sammen med en række enestående bygninger i parkerne viser en afgørende epoke i dansk arkitekturhistorie”.

Aarhus Universitet anerkender da også universitetets arkitektoniske værdi, men har trods det modsat sig fredning med det argument, at en fredning vil komplicere den fremtidige udvikling af bygningerne, som er nødvendig for, at universitetet kan tilpasse sig skiftende krav til for eksempel studiemiljøer, fleksible læringsmiljøer og forskningsfaciliteter. Desuden har universitetet peget på, at man gennem mere end 90 år har passet godt på sine rammer – og det har man tænkt sig at blive ved med.

Aarhus Universitet: Nej tak til fredning

Fredning trukket tilbage

Aarhus Universitet blev dog trods modstanden fredet i foråret 2023, men blot halvanden måned efter blev fredningen trukket tilbage efter en klage fra Bygningsstyrelsen, som på statens vegne udlejer bygningerne til universitetet. Bygningsstyrelsen fandt, at fredningen var for vidtgående, og blev bakket op af universitetet.

Slots- og Kulturstyrelsen begrundede tilbagetrækningen af fredningen med, at den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven ”hviler på et hjemmelsgrundlag, vi ikke vurderer tilstrækkeligt”.

Styrelse trækker fredning af Aarhus Universitet tilbage og genbehandler sagen

Fredet igen

I slutningen af sidste år blev universitetet igen indstillet til fredning, og efter en offentlig høring har Slots- og Kulturstyrelsen nu altså igen besluttet at frede dele af Aarhus Universitet. Der er ifølge styrelsen tale om to typer fredninger: dels en selvstændig landskabsarkitektonisk fredning af den centrale del af Universitetsparken, dels et udvalg af bygningsfredninger i både Universitetsparken og Vennelystparken.

”Med fredningen beskyttes den centrale del af Universitetsparken, som er det formmæssige udgangspunkt for de senere udvidelser af Universitetsparken og Vennelystparken. Samtidig fredes ni bygningskomplekser, således at originalt bygningsinventar i disse bygninger kan bevares, og der indvendigt kan udvikles med respekt for fredningsværdierne”, udtaler Mette Elisabeth Carstad, der er enhedschef for Slots- og Kulturstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Mindre vidtgående

Der er tale om en mindre vidtgående fredning end den oprindelige fredning, hvor man medtog bygningsfacader på flere af de bygninger, der omkranser Universitetsparken, til trods for at disse bygninger ikke var udtaget til fredning.

At fredningen af Universitetsparken nu er blevet mindre omfattende, gør da også en forskel for Aarhus Universitet, siger universitetsdirektør Kristian Thorn i en nyhed fra AU:

”En fredning af den kaliber ville have gjort det meget svært at drive et funktionelt universitet for vores medarbejdere og studerende. Nu er vi landet et bedre sted, og så noterer jeg mig også, at styrelsen har sat punktum i sagen og ikke har planer om at udvide fredningen senere”.

Selvom direktøren grundlæggende opfatter fredningen som unødvendig, er indstillingen fra universitetet, at det er faldet fornuftigt ud. Og nu er fokus på at forene fredningen med den løbende drift og udvikling af universitetet i samspil med Slots- og Kulturstyrelsen.

”Grundlæggende er vi jo helt enige med Slots- og Kulturstyrelsen i, at vores campus har en særlig plads i dansk kultur og arkitektur. Den enighed skal vi nu have omsat til praksis i form af nogle klare leveregler, der begrænser de bureaukratiske benspænd og gør samarbejdet så smidigt som muligt,” siger Kristian Thorn.

Korrekturlæst af Charlotte Boel