Du bliver også ramt af konflikten som studerende

Selvom en mulig lockout er rettet mod dine undervisere, vil den også få konsekvenser for dig og andre studerende.

Foto: Melissa Yildirim

Storkonflikten kort fortalt

De offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere forhandler lige nu overenskomster for de offentligt ansatte i Danmark, herunder ansatte på universiteter. Men forhandlingerne er gået i hårdknude, og parterne er endt i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden, som er en kvinde, skal forsøge at få parterne til at indgå en aftale.

Fagforeningerne har i forbindelse med sammenbruddet i forhandlingerne varslet strejke fra 4. april. En strejke, som kun omfatter relativt få ansatte på AU. Staten, repræsenteret ved innovationsminister Sophie Løhde, svarede igen ved at varsle lockout af 120.000 statsansatte, herunder hovedparten af AU’s ansatte, fra 10. april. Strejke og lockout bliver en realitet, hvis ikke parterne enes om en aftale, inden henholdsvis 4. april og 10. april.

Forligsmanden kan dog vælge at udskyde både strejke og lockout med 2 gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der er mulighed for, at parterne kan nå til enighed. I så fald rammer strejken i stedet 24. april eller 2. maj. Mens lockouten kan udskydes til enten 24. april eller 8. maj. Ingen ved på forhånd, hvor længe en strejke eller lockout varer. Konflikten slutter, når parterne enes om et forlig, accepterer et mæglingsforslag eller hvis regeringen griber ind ved lov.

 

Rammes jeg af strejken?

Nej. De medarbejdergrupper på AU, der er udtaget til at strejke fra 4. april er håndværkere, ingeniørassistenter, forskningsteknikere, køkkenpersonale i kantiner drevet af AU (dvs. ikke kantiner drevet af for eksempel Studenterhusfonden), dyrepassere, gartnere og rengøringspersonale. Måske vil din kantine være lukket, hvis den er drevet af AU.

AU forventer ikke, at undervisning og eksamen vil blive påvirket af strejken. Hvis det skulle være tilfældet, vil studerende få direkte besked om det.

Rammes jeg af lockouten?

Ja. Selvom lockouten er rettet mod ansatte på AU, vil den også ramme mange studerende. Du risikerer, at din undervisning, vejledning eller eksamen bliver aflyst, fordi din underviser, vejleder eller censor er lockoutet fra AU og dermed ikke må arbejde.

Efter påske forventer AU at have klarhed over, hvordan undervisning bliver ramt.

Mister jeg min SU, hvis der kommer lockout?

Nej.

Foto: Colourbox.com 

Hvad sker der, hvis min undervisning bliver aflyst? Får jeg erstatningstimer?

Det vil AU undersøge, efter at en eventuel konflikt er slut.

Foto: Søren Kjeldgaard

Hvad sker der, hvis min eksamen bliver aflyst?

Du kan ikke gå til eksamen i konfliktperioden. AU oplyser, at eventuelle aflyste eksamener ikke vil betyde, at du mister et eksamensforsøg. AU oplyser videre, at universitetet så vidt muligt vil arrangere erstatningseksamener efter afslutning af en eventuel konflikt.

Hvad sker der, hvis jeg skal aflevere speciale under konflikten?

AU oplyser, at du godt kan aflevere specialer – og allerede påbegyndte skriftlige hjemmeprøver – i lockoutperioden. Men du kan ikke være sikker på censur inden for de normale tidsfrister. Du kan aflevere via AU's digitale eksamenssystemer eller ved at sende specialet eller opgaven til en mailadresse, som oprettes i forbindelse med nødberedskabet. 

Må jeg kontakte min vejleder, hvis han eller hun er lockoutet?

Nej. Hvis din vejleder bliver lockoutet må han eller hun ikke arbejde, da ansættelsesforholdet under en lockout er midlertidigt suspenderet.

Hvis du som følge af lockouten ikke kan få vejledning, eller det ikke er muligt for dig at gennemføre relevante faglige aktiviteter på grund af manglende adgang til udstyr eller laboratorier, vil du muligvis kunne opnå dispensation for afleveringsfristen. Men dispensationssager vil sandsynligvis først blive behandlet efter konflikten, oplyser AU. 

Må jeg komme på universitetet, selvom der er lockout?

Ja. Der vil være adgang med adgangskort under en eventuel lockout. Du kan dog risikere, at nogle bygninger vil blive lukket på grund af manglende rengøring, da rengøringspersonalet også er omfattet af lockouten. 

 

Foto: Lars Kruse

Kan jeg sidde og studere på bibliotekerne og låne bøger, hvis AU bliver ramt af en lockout?

Nej. Biblioteker og bibliotekssystemer vil være lukket under en lockout.

Jeg er studerende og ansat på universitetet – er jeg så også omfattet af lockouten?

Måske. Det afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat på, og om du er medlem af en fagforening – og i så fald hvilken. På din ansættelseskontrakt kan du se, hvilken overenskomst du er ansat på.

Du bliver omfattet af lockouten, hvis:

  • du er studerende og er ansat på HK-overenskomst OG er medlem af fagforeningen HK.
  • du er studerende, er bachelor, er ansat på akademikeroverenskomst (AC-overenskomst) OG er medlem af DJØF eller Dansk Magisterforening.

Du bliver IKKE omfattet af lockouten, hvis:

  • du er ansat på HK-overenskomst, men er medlem af en anden fagforening end HK, for eksempel Dansk Magisterforening eller DJØF.
  • du er medlemmer af FADL eller SUL, som ikke er omfattet af konflikten.
  • du ikke er medlem af en fagforening.

Jeg bliver omfattet af lockouten  kan jeg få konfliktstøtte, når nu jeg ikke får løn?

Det er fagforeninger, der udbetaler konfliktstøtte til konfliktramte medlemmer, så du skal tage kontakt til din fagforening for at høre, hvordan du er stillet i forhold til konfliktstøtte.

Jeg er studerende og ansat på universitetet og er ikke omfattet af lockouten, men det er mine kolleger. Hvad skal jeg gøre?

Spørg din leder, inden konflikten bryder ud. Du skal formentlig møde på arbejde som normalt, men du må ikke udføre arbejde, som er konfliktramt. Så du må ikke påtage dig arbejde, som ikke bliver udført, fordi din kollega er omfattet af lockouten. Din arbejdsgiver på universitetet må ikke sende dig hjem uden løn i konfliktperioden, og du kan kun pålægges arbejde, der er omfattet af din ansættelseskontrakt. Du må altså ikke påtage dig andet eller mere arbejde, end normalt. 

Foto: Maria Randima

Hvad sker der med Kapsejladsen, hvis lockouten rammer AU?

Arrangørerne bag Kapsejladsen er lige nu i gang med at undersøge, om – og i så fald hvordan Kapsejladsen bliver ramt i tilfælde af lockouten på AU. 

Storkonflikten kort fortalt

De offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere forhandler lige nu overenskomster for de offentligt ansatte i Danmark, herunder ansatte på universiteter. Men forhandlingerne er gået i hårdknude, og parterne er endt i forligsinstitutionen, hvor forligsmanden, som er en kvinde, skal forsøge at få parterne til at indgå en aftale.

Fagforeningerne har i forbindelse med sammenbruddet i forhandlingerne varslet strejke fra 4. april. En strejke, som kun omfatter relativt få ansatte på AU. Staten, repræsenteret ved innovationsminister Sophie Løhde svarede igen ved at varsle lockout af 120.000 statsansatte, herunder hovedparten af AU’s ansatte, fra 10. april. Strejke og lockout bliver en realitet, hvis ikke parterne enes om en aftale, inden henholdsvis 4. april og 10. april. 

Forligsmanden kan dog vælge at udskyde både strejke og lockout med 2 gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der er mulighed for, at parterne kan nå til enighed. I så fald rammer strejken i stedet 24. april eller 2. maj. Mens lockouten kan udskydes til enten 24. april eller 8. maj. Ingen ved på forhånd, hvor længe en strejke eller lockout varer. Konflikten slutter, når parterne enes om et forlig, accepterer et mæglingsforslag eller hvis regeringen griber ind ved lov. 


Mere information:

  •  Se AU's temaside om konflikten (link fjernet 1/6 2018, da siden ikke længere eksisterer, red.).