Omnibus prik

Rektor om AU’s udflytningsudspil: ”Der er ikke flere udflytningsmuligheder i en hemmelig skuffe”

Det gør allerede ondt at udflytte og reducere med, hvad der svarer til 6 procent af studiepladserne frem mod 2030. Men skal AU levere yderligere 4 procent, vil det gøre endnu mere ondt. Derfor håber rektor Brian Bech Nielsen, at politikerne anerkender, at universitetet med sit udspil leverer ”endog flot” på den politiske udflytningsaftale.

Rektor Brian Bech Nielsen har ikke lagt skjul på, at han mener, udflytningsaftalen er den forkerte vej at gå. Men universiteterne skal senest 31. december sende deres udkast til, hvordan de agter at imødekomme aftalen. Og nu har ledelsen på AU sendt sit forslag til kommentering blandt studerende og medarbejdere. Foto: Lars Kruse

Processen for udflytningsplanerne på AU

Udkast til institutionsplan er blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU

Rektor Brian Bech Nielsen har sagt det flere gange før. Og han siger det igen: Aftalen om udflytning af uddannelser, som samtlige af Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og Radikale Venstre landede tilbage i juni, er så langt fra en blomst, der er groet i hans have.

Det er af pligt, at universitetsledelsen har formuleret sit udspil til, hvordan Aarhus Universitet agter at imødekomme den politiske aftale, som kort sagt byder universitetet enten at udflytte eller lukke studiepladser svarende til op mod 10 procent af optaget i 2019 frem mod 2030. For AU’s vedkommende drejer det sig om op mod 1.245 pladser. Og netop de to ord ’op mod’ har man hæftet sig ved fra ledelsens side. I sit udspil beskriver universitetsledelsen, hvordan den i den første af to faser planlægger at udflytte og lukke, hvad der svarer til 6 procent af studiepladserne. Udspillet angiver derimod ikke i detaljer, hvordan den anden fase med en reduktion af studiepladserne på op til 4 procent, skal effektueres.  

At udspillet er i to faser, er ikke udtryk for, at ledelsen er gået til sagen med jysk kræmmermentalitet. Det er en mulighed, som er fremlagt for universiteterne fra ministeriets side, oplyser rektor, og en strategi, som også Copenhagen Business School benytter sig af.

LÆS OGSÅUdflytning: Aarhus Universitet lægger op til at udflytte eller nedlægge 745 studiepladser

En vanskelig opgave 

I sit udspil konkretiserer universitetsledelsen, hvor mange studiepladser hvert fakultet skal lukke, hvilke studiepladser der skal udflyttes til AU’s campus i Herning og forskningsmiljøet i Foulum ved Viborg – og den sætter navn på de uddannelsesudbud, der helt skal lukke. Det har været en vanskelig opgave, fortæller rektor Brian Bech Nielsen.

”For i det øjeblik, man bliver specifik i forhold til, hvilke uddannelsesudbud der skal reduceres eller lukkes som følge af vores forslag til at imødegå aftalen, holder man disse fagmiljøers skæbne i hænderne, og det står klart for miljøerne, at det er dem, øjnene er faldet på,” siger rektor.  

Men nu er planen lagt og sendt til kommentering. 

”Jeg mener, vi med vores udkast for første fase lever op til intentionerne i aftalen. Vi præsenterer et balanceret og rimeligt forslag. Og jeg håber, at man fra politisk side anerkender, at vi leverer endog flot på de parametre, der er fastsat i aftalen,” fastslår rektor. 

Forventer, at krav om nedlukning eller udflytning reduceres fra politisk side

I udspillet skriver ledelsen, at den forventer, at det samlede krav om udflytning og reduktion af studiepladser vil blive reduceret fra politisk side, fordi en fuld reduktion på 10 procent vil have alvorlige konsekvenser for det samlede uddannelsesudbud.

Hvad baserer I den forventning på?

”Der står i aftalen, at man i særlige tilfælde kan argumentere for, at kravet om de 10 procent kan reduceres ned mod 5 procent, og jeg synes, vi har gode argumenter for, at det skal gøre sig gældende,” siger rektor og henviser til de særlige hensyn, der også er beskrevet i ledelsens udspil. 

Det drejer sig blandt andet om hensyn til en række små sprogfag og områdestudier på Arts, og lignende hensyn er beskrevet for de øvrige fakulteter.

Ikke muligt at udflytte flere studiepladser

Skulle det imidlertid ske, at politikerne beder AU om at levere yderligere, står AU over for et scenarie, hvor universitetet skal levere op mod 500 studiepladser. Og de skal i så fald findes ved lukninger af studiepladser eller ved yderligere lukninger af uddannelsesudbud.

”Der er ikke andre udflytningsmuligheder i en hemmelig skuffe,” fastslår rektor.

”Den proces, vi har været igennem, gør allerede ondt. Skal vi levere ud over det, vi nu har angivet, må vi se bredt på helheden, og så vil nogle af de fag, der er friholdt i første fase, også kunne komme i spil. Så begynder det at gøre endnu mere ondt,” siger Brian Bech Nielsen. 

På spørgsmålet om, hvorfor det efter ledelsens vurdering ikke er muligt at udflytte mere end de 415 studiepladser, der er beskrevet i udspillet for første fase, svarer rektor, at det fra ledelsens side har været vigtigt dels at sikre kvaliteten af uddannelserne og dels at sikre, at det er muligt for dimittenderne at finde arbejde i lokalområdet. 

”Det gælder både for vores allerede eksisterende campus i Herning og den campus, vi gerne vil etablere i Foulum, at der allerede er stærke forskningsmiljøer at bygge videre på. De uddannelser, der foreslås udflyttet til de to steder, vil kunne nyde godt af den forskningsfaglighed, der er til stede. Men vi skal samtidig være opmærksomme på kapaciteten for, hvor mange studerende miljøerne kan opsuge, og der er ikke økonomi til at udvide kapaciteten yderligere,” siger Brian Bech Nielsen og fortsætter:

”Derudover skal der være et lokalt arbejdsmarked for en uddannelse, for at det giver mening at flytte uddannelsespladser ud,” siger rektor. 

Risiko for ubesatte studiepladser?

I sit udspil peger ledelsen desuden på, at den demografiske udvikling i den vestlige del af Region Midtjylland begrænser rekrutteringsgrundlaget for de uddannelser, der flyttes ud, fordi man fremover ser en nedgang i antallet af unge i den del af regionen.

Når man sammenholder det med det faktum, at der i forvejen ikke er fuldt optag på flere af de eksisterende uddannelser i Herning, risikerer AU så ikke at stå med endnu flere ubesatte studiepladser end tidligere?

”Jo, det er reelt at bekymre sig om optaget. Og det er også en af grundene til, at vi ikke mener, det er realistisk at udflytte mere end det, vi lægger op til i første fase. Vi tror dog på, at vi kan gøre de unge i området interesseret i de uddannelser, vi nu udflytter. Men det kræver samtidig en ekstra indsats fra os og lokalt fra kommunens side i forhold til at sikre attraktive faciliteter for de studerende i form af studieboliger, infrastruktur – og at der er et spændende ungdomsliv til stede.”

En ting er at sikre det i Herning – der er vel en noget længere vej at gå i forhold til en campus i Foulum?

”Derfor har vi netop også tænkt, at det i Foulum vil være en fordel, hvis der kom flere uddannelser til end blot den veterinæruddannelse, som man fra politisk side gerne vil etablere i Foulum. Derudover er jeg sikker på, at den genvalgte borgmester i Viborg vil være indstillet på at skabe gode pendlermuligheder til og fra Viborg og i det hele taget skabe gode forhold for studerende i Viborg,” siger Brian Bech Nielsen.

Arts må holde for

Ligesom på KU er det på AU også fakultetet Arts, der må holde for, når det gælder reduktion af studiepladser. 315 af de i alt 819 studiepladser, AU lægger op til at nedlægge, skal findes på Arts, hvilket svarer til knap 40 procent. 

Hvad er begrundelsen for, at der skæres så markant flere pladser på Arts end på AU’s øvrige fakulteter? 

”Alle fakulteter bidrager med reduktion af studiepladser. Udflytning af studiepladser reducerer også antallet af studiepladser i Aarhus og København. Hvis man ser samlet på antal studiepladser, der foreslås udflyttet eller reduceret, tegner Arts sig kun for 34 procent af det samlede antal. Dette skal sammenholdes med, at Arts i udgangsåret 2019 havde 31 procent af alle studiepladser på AU. Men det er korrekt, at Arts ifølge forslaget skal reducere og udflytte mest, med hvad der svarer til 9 procent (i forhold til fakultetets optag i 2019, red.). Det bunder i høj ledighed for mange af fakultetets uddannelser,” siger Brian Bech Nielsen. 

Adspurgt, hvorvidt ledelsen ved at nedlægge så stort et antal studiepladser på Arts er med til at signalere, at humanistiske uddannelser kan undværes, hvilket dermed bidrager til et negativt image af disse uddannelser, markerer Brian Bech Nielsen tydeligt:

”Hvis man tænker, at humanistiske uddannelser er overflødige, skulle man skamme sig! Vi har brug for humanister. Vi kan diskutere hvor mange, men ikke om vi har brug for dem. Derfor har vi også slået hegn op om flere humanistiske fag, fordi de netop udgør en central kulturbærende funktion i samfundet.”   

Universiteter rykker tætter sammen 

Men for nuværende er alt kun planer nedskrevet på papir. AU’s udspil kan ændre sig, for der er fortsat mulighed for indspil til planen fra både studerende, medarbejdere og bestyrelsen, som bliver forelagt ledelsens plan og de indkomne kommentarer på sit møde 6. december. Efterfølgende har ledelsen yderligere nogle uger til at justere sit udspil, som senest 31. december sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter ligger bolden på politikernes banehalvdel.   

Men intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Og i arbejdet med udflytningsaftalen er landets otte universiteter rykket tættere sammen i regi af Danske Universiteter, fortæller rektor. Universiteterne samarbejder om en sektorplan, som skal fremlægges for politikerne. Det indbefatter blandt andet, at universiteterne drøfter muligheder for at udbyde uddannelser sammen, men også mulighederne for, at uddannelser kan overdrages fra et universitet til et andet. 

”Vi mener i al beskedenhed, at universiteterne er de bedste til at lave den slags sonderinger, og det er indtil videre foregået med seriøsitet og lødighed. Vi er gået fra, at det noget konkurrenceprægede forhold, der prægede sektoren for ti år siden, nu i højere grad er præget af samarbejde. Og det er positivt,” siger Brian Bech Nielsen.

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Processen for udflytningsplanerne på AU

Udkast til institutionsplan er blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU