Omnibus prik

Udflytning: Aarhus Universitet lægger op til at udflytte eller nedlægge 745 studiepladser

Fredag eftermiddag er Aarhus Universitets ledelse kommet med sit udspil til, hvordan universitet vil håndtere regeringens udflytningsreform. Udspillet er opdelt i to faser. I første fase lægger universitetet op til at udflytte og reducere 745 studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019. I planen foreslås det desuden at nedlægge syv uddannelser. Hvilke uddannelser det drejer sig om, er endnu ikke offentliggjort.

Processen for udflytningsplanerne på AU.

Fredag er Udkast til institutionsplan blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU

Universitetsledelsen på Aarhus Universitet er fredag kommet med sit udspil til, hvordan den vil imødekomme regeringens udflytningsreform, der pålægger universiteterne at udflytte eller reducere 5-10 procent af studiepladserne i de store byer frem mod 2030. Ifølge ledelsens udspil, er Aarhus Universitet blevet bedt om at udflytte eller reducere op til 1.245 studiepladser frem mod 2030. Det tal svarer til 10 procent af de i alt 12.446 studerende, som AU optog i 2019.

Rektor har flere gange kritiseret regeringens udflytningsreform. Blandt andet ved universitetets årsfest, hvor han kaldte reformen for detailstyring og en sammenblanding af regionalpolitik og uddannelsespolitik. 

På AU har ledelsen valgt at dele processen op i to faser. I første fase fremlægger ledelsen en plan for, hvordan man vil udflytte eller nedlægge studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019, hvilket drejer sig om i alt 745 pladser.

Det samlede antal studiepladser, som AU planlægger at nedlægge, svarer til 819 pladser. Men det skal sammenholdes med, at der på nogle uddannelsesområder er planlagt eller allerede gennemført en forøgelse af antallet af studiepladser svarende til 489 pladser. Sammen med den planlagte udflytning af 415 studiepladser, lander tallet altså samlet set på de 745 pladser. 

Vil lukke syv uddannelsesudbud

I en udtalelse om udspillet, skriver rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika, at universitetet ikke kommer i mål med udflytning og nedlæggelser af studiepladser alene. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke uddannelsesudbud.

I udspillet står, at AU konkret påtænker at lukke syv uddannelsesudbud. Hvilke uddannelser der er tale om, vil blive sendt til høringsparterne i midten af uge 46.

Videre skriver rektor og prorektor:

”Vi er helt klar over, at forslag om udflytning, reduktion eller endda lukning rammer nogle uddannelsesudbud hårdt. Det har derfor været vigtigt for universitetsledelsen, at lokale samarbejdsudvalg i de faglige miljøer, som kan blive berørt af foreslåede udflytninger, blev orienteret, inden udkastet for kort tid siden blev sendt til kommentering på universitetet.”

Ledelsen understreger desuden, at der er tale om et udspil, intet er med andre ord mejslet i sten, før politikerne har taget endeligt stilling til planerne.

Arts skal skære 315 studiepladser væk

Københavns Universitet meldte i oktober ud, at universitetet fjerner i alt 1.590 studiepladser, heraf 640 studiepladser på det Humanistiske Fakultet. Og på AU er det da også fakultetet Arts, der skal lukke flest studiepladser. 

Ifølge en mail, som dekan ved Arts Johnny Laursen fredag har sendt til fakultetets medarbejdere, skal fakultetet udflytte eller reducere studiepladser i Aarhus og København med, hvad der svarer til 9 procent set i forhold til optaget i 2019. I alt foreslås det at nedlægge 315 studiepladser, mens 33 studiepladser flyttes ud. Konkret er det planen at udflytte kandidatuddannelsen Oplevelsesøkonomi til Herning, mens to mindre uddannelser påtænkes lukket. Hvordan reduktionerne af studiepladser derudover skal findes, fremgår ikke af planen. 

AU har over for ministeret kunnet beskrive særhensyn, der kan reducere udflytningen og nedskaleringen af studiepladser fra 10 procent og ned mod 5 procent. For Arts' vedkommende er der i planen taget hensyn til en række mindre sprogfag og områdestudier, herunder sprogfagene tysk og fransk. Desuden er der taget hensyn til en række af Arts’ IT-uddannelser. 

Ingen udflytninger på Nat 

På fakultetet Natural Sciences lægger ledelsen op til at reducere antallet af studiepladser med 85 frem mod 2030. Det er en reduktion, der svarer til 7 procent i forhold til fakultetets optag i 2019. 

I en nyhed på fakultets medarbejderside fremgår det, ”at de uddannelser, der er underlagt ledighedsbaseret dimensionering, bliver reduceret svarende til det kandidatdimensioneringstal, der allerede er kendt på uddannelserne.” Øvrige uddannelser påvirkes i varierende grad. 

Også på Nat lægger ledelsen op til, at der bør tages hensyn til enkelte uddannelser. Her appellerer man til, at STEM-fagene og IT-uddannelserne skånes, idet der er høj efterspørgsel på kandidaterne.

Det er ikke planen at udflytte studiepladser på Nat.

Aarhus BSS skal både udflytte og nedlægge studiepladser

På fakultetet Aarhus BSS er det både planen at reducere og udflytte studiepladser. Ledelsen lægger op til gradvist at udflytte kandidatuddannelsen It, kommunikation og organisation til AU’s campus i Herning. 

Fakultetet skal derudover nedlægge 102 studiepladser frem mod 2030. Samlet set svarer reduktioner og udflytninger til 5 procent af fakultetets optag i 2019. 

På Aarhus BSS har ledelsen taget hensyn til uddannelser med lav ledighed og stor efterspørgsel fra både den private og offentlige sektor. Hvilke uddannelser det konkret dækker over, fremgår ikke.

Tech skal udflytte flest og nedlægge færrest studiepladser

Fakultetet Technical Sciences er det fakultet, der står til at udflytte flest pladser. 265 studiepladser skal flyttes ud, mens fakultet kun skal nedlægge 33 studiepladser frem mod 2030. Samlet set svarer udflytning og reduktion af studiepladser til 5 procent af fakultetets optag i 2019.

På Tech er det uddannelsen Agrobiologi, som ledelsen påtænker at flytte til Foulum ved Viborg, hvor AU allerede har forskningsmiljøer fordelt på flere institutter. Dog anfører ledelsen, at flytningen sker under forudsætning af, at der kan oprettes en dyrlægeuddannelse i Foulum, sådan som det er regeringens ønske.

På Tech har ledelsen taget særligt hensyn til it- og ingeniørsatsningen.

I en nyhed på Techs medarbejderside, skriver dekan Eskild Holm-Nielsen, at planerne for Tech har to overskrifter, dels skal flere uddannelser samles i Foulum - faktisk taler man nu om Campus Foulum - og dels skal der ske en opbremsning i optaget på ingeniørområdet. De fire ingeniørinstitutter berøres ikke direkte i form af udflytning eller nedlæggelse af studiepladser, men en vækst i rekrutteringen til uddannelserne vil være sat på pause foreløbigt. 

Health skal nedlægge 83 studiepladser

På det sundhedsvidenskabelige fakultet Health lægger ledelsen op til at nedlægge 83 studiepladser frem mod 2030. Det svarer til 5 procent af fakultetets optag i 2019. Det er ikke planen at udflytte studiepladser fra fakultetet. I sin plan for reduktioner af studiepladser på fakultetet har ledelsen taget særligt hensyn til uddannelserne Medicin og Odontologi, som begge de sidste år er blevet bedt om at øge optaget blandt andet for at undgå lægemangel.

Fællestillidsrepræsentant: Fornuftigt svar på ufornuftig reform

Olav W. Bertelsen, der er fællestillidsrepræsentant for de videnskabelige medarbejdere og administrative medarbejdere med akademisk baggrund, mener, at ledelsen er kommet med et fornuftigt udspil på, hvad han betragter som en særdeles ufornuftig reform fra politisk side.

”Det er set i det lys imponerende, at ledelsen faktisk er lykkedes med at komme med plan, som ikke virker total idiotisk, og som også er noget mere afbalanceret i forhold til KU’s bombastiske udmelding,” siger han.

Ledelsen har i sine drøftelser om AU’s udspil holdt kortene helt tæt til kroppen, og den proces, synes Olav W. Bertelsen godt om.

”Den har været så hermetisk lukket, at ingen har kunnet føle sig sat i spil, før planerne er blevet lagt frem, og det er positivt,” siger han.

Men nu hvor det er meldt ud, at der skal lukkes uddannelser, men hvor det endnu ikke er lagt frem, hvilke det drejer sig om, kan det jo skabe usikkerhed blandt medarbejdere og studerende …

”Det er rigtigt, men det er dog rart, at der nu kommer tal på. Det bliver mere håndterligt og virker mindre monstrøst, når vi kender tallene og kan se, at der er tale om en indfasning over 8-9 år.” 

Netop den lange indfasning gør også, at Olav W. Bertelsen ikke på baggrund af AU’s udspil for nuværende frygter større fyringsrunder.

”Men det er klart, at når man skærer i studiepladserne, vil det kunne medføre fyringer både af videnskabelige og administrative medarbejdere, eller at man ikke kan gennemføre planlagte ansættelser,” siger han.

Anden fase

Ledelsens plan om at reducere og udflytte 745 studiepladser i første fase betyder, at der resterer 500 pladser for at nå op på de fulde 10 procent af optaget i 2019.

I udkastet fremgår det dog, at universitetet mener, at det allerede med fase 1, har en plan, der lever op til intentionerne i udflytningsaftalen. Hvis regeringen og partierne bag aftalen ikke er af samme holdning, vil AU skulle udarbejde en ny, konkret plan for fase 2. Den del vil primært indebære yderligere reduktioner eller lukninger frem mod 2030. Og bliver det scenarie en realitet, vil alle uddannelser kunne komme i spil, står der i udkastet, og ledelsen gør også opmærksom på, at det vil påvirke det samlede uddannelsesudbud negativt.


FAKTA: Kriterier for udflytning og reduktion af pladser

Følgende er de kriterier, der har været retningsgivende for ledelsen i dens prioriteringer. 

Kriterier for udflytning af pladser:

  • Der er en tilstrækkelig rekrutteringsbase af studerende med blik for den demografiske udvikling frem mod 2030.
  • Mulighed for at opbygge stærke forskningsmiljøer, som dels lever op til universitetets høje kvalitetsstandarder, dels akkrediteringsbekendtgørelsens regler om forskningsdækning af uddannelserne.
  • Mulighed for at opbygge gode studiemiljøer ved den udflyttede uddannelsesaktivitet.
  • Bæredygtig økonomi omkring uddannelsen.
  • Efterspørgsel efter dimittenderne i udbudsområdet samt mulighed for lokal forankring.

Kriterier for reduktion af pladser:

  • Bidrage til at justere AU’s udbud med målsætningen om, at en større andel af AU’s dimittender finder beskæftigelse i den private sektor, samtidig med at reduktionen tager hensyn til særlige forpligtelser over for samfundskritiske funktioner og centrale kulturbærende fag.
  • Sikre et fortsat udbud af uddannelser med særlig høj efterspørgsel og beskæftigelse og særlig fokus på uddannelser med systematisk overledighed.
  • Økonomisk bæredygtighed på både kort og lang sigt.
  • Styrken af det faglige miljø både med hensyn til undervisningsopgaven såvel som forskningsstyrken samt miljøets mulighed for at tiltrække ekstern finansiering og attraktive VIP.

Kilde: Udkast til institutionsplan

Processen for udflytningsplanerne på AU.

Fredag er Udkast til institutionsplan blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU