Omnibus prik

Oksekødssagen: Universitetsledelsen lægger sig fladt ned i redegørelse til uddannelses- og forskningsministeren

Forskerne står fortsat inde for de faglige konklusioner i den stærkt kritiserede oksekødsrapport. Men ellers er der for universitetsledelsen intet positivt at fremhæve i den redegørelse, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i dag har modtaget fra Aarhus Universitet.

Rektor Brian Bech Nielsen har i dag sendt den redegørelse om oksekødssagen, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udbag sig i forrige uge. Foto: Anna Bech Sørsensen.

FAKTA

Universitetsledelsen peger i redegørelsen på en lang række initiativer, som den har besluttet at iværksætte i bestræbelsen på ikke igen at havne i en situation som den aktuelle. Du kan læse dem i redegørelsen:

"Redegørelse for forløb omkring rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre"

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bad i forrige uge rektor Brian Bech Nielsen om en forklaring på det forløb, der har resulteret i den stærkt kritiserede oksekødsrapport. Ane Halsboe-Jørgensen bad i samme forbindelse ledelsen om at forholde sig til den kritik, der af forskellige forskere er fremført særligt i Information gennem de seneste uger.

I dag har rektor Brian Bech Nielsen så sendt en redegørelse for forløbet til ministeren, hvor han på vegne af AU stærkt beklager en række forhold, som er i strid med den danske kodeks for god forskningsskik.

Ingen kontrakt til at sikre forskernes uafhængighed

Som det første i i redegørelsen indrømmer universitetsledelsen, at der ikke var indgået en skriftlig kontrakt om samarbejdet mellem AU og L&F. Alene den ansøgning om finansiering af forskningsprojektet, som L&F sendte til Kvægafgiftsfonden, har udgjort aftalegrundlaget mellem parterne.

Universitetsledelsen imødekommer kritikken med følgende formulering i redegørelsen:

”Den manglende aftale betyder, at der ikke er et tydeligt aftalegrundlag for samarbejdet ej heller klare rammer for rollefordelingen i projektet, samt hvorledes ansvarlig forskningspraksis og –formidling skal implementeres. Det giver uklarhed om forskningens uafhængighed, hvilket ikke er acceptabelt og i strid med gældende retningslinjer.”

De retningslinjer, ledelsen sigter til, er den danske kodeks for integritet i forskning, som AU har tilsluttet sig.

Det skal fremgå klart, hvem der har skrevet hvad

Også det forhold, at medarbejdere fra L&F og Danish Crown har redigeret i forskernes tekst og har skrevet forordet og introduktionen til rapporten, vedkender universitetsledelsen har været med til at underminere troværdigheden af oksekødsrapporten.  

Som det er formuleret i redegørelsen:

”Eksterne interessenters involvering i projektet herunder rapportskrivningen bør deklareres helt tydeligt indledningsvis og eventuelt også gennem medforfatterskab til rapporten. Det skal fremgå klart, hvem der har bidraget med hvad. Ligeledes har eksterne interessenter haft indflydelse på den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med rapportens offentliggørelse, uden at dette klart fremgik. Disse forhold bryder med gældende retningslinjer for integritet i forskningen og god forskningskommunikation.”

Politisk medarbejder som projektleder

At det var en politisk medarbejder fra L&F, som var projektleder er ligeledes uacceptabelt. Specielt fordi der i dette tilfælde også har været uklarhed om rollen, står der at læse i redegørelsen. 

Desuden skriver universitetsledelsen:

”For det andet står der i rapporten: ”Udover forfatterne, der står inde for beregninger og rapportens konklusioner, har projektets styregruppe givet input til identificering af de relevante produkt- og produktionstyper samt gennemførelse af projektet i øvrigt”. Når der er tale om samarbejde med eksterne parter, som resulterer i en rapport, der udgives som en rapport fra Aarhus Universitet, skal det som minimum stå helt klart og fremgå af rapporten, at ansvaret for metodevalg, resultater, konklusioner og formidlingen heraf er entydigt placeret hos forskerne og universitetet. Det står ikke tilstrækkeligt klart i dette tilfælde.”

Fint at forskerne fortsat står bag resultater, meeen...

Forskerne står fortsat bag de faglige konklusioner i rapporten. Men det rokker ikke ved, at det svækker troværdigheden til rapporten, at den ikke er blevet fagfællebedømt:

”Forskerne står fortsat bag rapportens faglige konklusioner. Desuagtet er det dog kritisabelt, at rapporten ikke inden offentliggørelse har gennemgået en kvalitetssikring i form af et eksternt peer review eller i det mindste en uafhængig, intern fagfællebedømmelse. ”

Universitetsledelsens konkluderer:

”Det er afgørende for Aarhus Universitet, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved integriteten af forskningen og formidlingen heraf. Forskningen skal være uafhængig af særinteresser, og uafhængigheden må ikke kunne drages i tvivl. Ledelsen på Aarhus Universitet beklager derfor dybt forløbet omkring ovennævnte rapport.”