Omnibus prik

Udflytning: Nu er det op til politikerne – men rektor giver fortsat gerne sit besyv med

Ledelsen har nu sendt sin endelige plan for implementering af udflytningsaftalen til ministeriet. Planen medfører blandt andet, at Aarhus Universitet nedlægger 819 studiepladser og udflytter 345 studiepladser. Nu er bolden spillet til politikerne, men det betyder ikke, at rektor stiller sig afventende på sidelinjen, understreger han.

”Man skal aldrig forholde sig afventende – og vi vil meget gerne gå i dialog og gøre klart, hvordan vi ser på situationen," lyder det fra rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Roar Lava Paaske

AU's udflytningsplan i tal

AU lægger i sin endelige plan fortsat op til at udflytte eller nedlægge studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019.

Nedlæggelse af studiepladser

Konkret forventer AU at nedlægge 819 pladser i Aarhus og Emdrup.

AU har siden 2019 øget sit optag, og konsekvensen heraf er en stigning på 489 pladser; derfor er nettoreduktionen på 330 pladser.

Udflytninger og nye udbud

I det udkast, der var i høring, var 'udflytninger' og 'nye udbud' slået sammen under fællesbetegnelsen 'udflytninger', og tallet lød på 415 pladser. Dette tal inkluderede kun de pladser, der kan tælles med som reduktion af pladserne i de store byer.

I institutionsplanen har ministeriet bedt om at få alle pladserne specificeret og kategoriseret enten som 'udflytninger' eller som 'nye udbud'. Det samlede tal for 'udflytninger' og 'nye udbud' er derfor 120 pladser højere i den endelige plan end i tallet for 'udflytninger' i udkastet. De 120 pladser fordeler sig med 190 pladser under 'nye udbud' og 70 færre pladser under 'udflytninger'.

De ekstra 120 pladser tæller ikke med i reduktionerne i de store byer, så de har ingen betydning for reduktionen på 6 procent.

Dokumentation

Kilde: Universitetsledelsen

Universitetsledelsen på Aarhus Universitet har sat sidste punktum i den endelige plan for, hvordan universitetet har tænkt sig at implementere udflytningsaftalen. Planen pålægger landets universiteter at udflytte studiepladser til byer uden for de fire største byer eller at nedlægge studiepladser svarende til op mod 10 procent af optaget i 2019. Onsdag blev planen sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Universitetsledelsen sendte i november sit udspil til en plan til kommentering blandt fora og råd, der repræsenterer medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. Siden er planen justeret få steder og godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse i begyndelsen af januar. 

”Kommenteringsprocessen har resulteret i en overordnet anerkendelse af måden, opgaven er løst på og en opbakning til, at der i den forbindelse er foretaget et balanceret skøn. Selvom det også fremgik klart, at nogle af de berørte fagligheder kunne have ønsket sig, at reduktionerne fordelte sig anderledes,” siger rektor Brian Bech Nielsen.

En enkelt uddannelse går fri

Der er på baggrund af høringsrunden og sektorsamarbejdet mellem landets universiteter foretaget et par væsentlige ændringer i forhold til ledelsens første udspil. AU lukker ikke både kandidat- og bachelordelen af uddannelsen i samfundsfag, som det fremgik af udspillet. Lukningen gælder nu udelukkende det selvstændige bachelorudbud, som i stedet lægges sammen med optaget på statskundskab. 

LÆS OGSÅ: Udflytning: AU sætter navne på de syv uddannelser, ledelsen foreslår at lukke

Derudover er der truffet aftale med RUC om, at RUC overtager kandidatuddannelsen i sygepleje, som AU udbyder i Emdrup. Så selvom uddannelsen lukker på AU, vil der de facto være tale om en udflytning til RUC.

På samme vis har sektorsamarbejdet også resulteret i, at AU overtager uddannelsen Animal Science, som lukker på Københavns Universitet. Uddannelsen bliver dermed en del af den nye campus i Foulum ved Viborg, som AU gerne vil etablere. En forudsætning for dette er dog, at den politiske ambition om at udflytte dele af dyrlægeuddannelsen fra Københavns Universitet til AU kan føres ud i livet. AU har allerede et etableret forskningsmiljø i Foulum inden for blandt andet husdyrvidenskab og agroøkologi. 

At det har været muligt på den måde at sikre, at nogle uddannelser kan fortsætte i regi af andre institutioner, illustrerer ifølge Brian Bech Nielsen det styrkede samarbejde mellem landets otte universiteter, der har kendetegnet processen med at skabe en sammenhængende sektorplan.  

Politiske drøftelser er i gang

Nu hvor aftalen er sendt til ministeriet, er bolden lagt op til partierne bag aftalen. Allerede torsdag indledte de drøftelserne af uddannelsesinstitutionernes indspil. 

På side 1 i sin endelige plan skriver AU, at det er universitetets forventning, at planen vil kunne godkendes uden yderligere reduktioner og udflytninger. Kræver politikerne mere, vil det ”... have alvorlige konsekvenser for det samlede uddannelsesudbud og betyde lukninger af uddannelser”, står der eksplicit. 

Men hvad hvis politikerne trods det kræver mere? 

”Det håber jeg minsandten ikke, at de gør. Det ville ikke være velfunderet. Vi har friholdt uddannelser med lav ledighed og sprog- og områdefag, og det skal afspejle sig i, at vi ikke skal op på de 10 procent. Skulle de mod forventning kræve mere, er Folketinget jo øverste myndighed. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at de skulle have lyst til at gå i gang med den opgave politisk,” siger Brian Bech Nielsen og fortsætter: 

”Jeg håber, de anerkender, at til trods for at denne opgave ikke er en, vi har ønsket os, har vi løst den i respekt for og helt i overensstemmelse med intentionen med aftalen,” siger rektor.

Rektor: Respektér sektorplanen – og giv os ro

Adspurgt om, hvilket universitet AU vil være i 2030, når planen er effektueret, hvis politikerne accepterer AU’s nuværende indspil, svarer rektor:

”Vi vil være et lidt mindre universitet, fordi nogle fagligheder har skullet reducere deres optag. Men vi vil stadig være et stort universitet med fem ligeværdige fakulteter. Jeg har tidligere sagt, at aftalen udgjorde et ordentligt bundt tidsler med en enkelt rose i, nemlig muligheden for, at vi med veterinæruddannelsen kan oprette en decideret campus i Foulum centreret om landbrugsaktiviteter.” 

Siger du dermed, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget?

”Jeg kommer ikke til at omfavne aftalen. Det, jeg siger, er, at den mulighed udgør et lyspunkt,” lyder det fra rektor. 

Nu er sagen for så vidt ude af jeres hænder. Forholder I jer afventende, eller søger I fortsat at påvirke det politiske niveau? 

”Man skal aldrig forholde sig afventende – og vi vil meget gerne gå i dialog og gøre klart, hvordan vi ser på situationen. Den plan for hele sektoren, som Danske Universiteter har leveret, forventer jeg vil gøre indtryk på politikerne. Jeg mener, de bør se den som en gave. Men man skal aldrig læne sig tilbage. Det er altid klogt at gøre sin indflydelse gældende, og det forsøger vi fortsat at gøre.” 

Hvad vil din appel være til politikerne?

”Respektér den svære opgave, der er blevet løst. Respektér sektorplanen, og anerkend, at den lever op til ønsket fra politisk side. Og giv os så lidt fred til at løse vores kerneopgaver,” lyder det fra Brian Bech Nielsen, der også understreger, at universiteterne gerne ville være taget med på råd i den indledende fase. 

”Det tror jeg havde givet en kønnere proces og et bedre resultat.”

Sektorplanen berører 4.521 studiepladser på landsplan

Sektorplanen, som er indsendt af Danske Universiteter, sammenfatter universiteternes planer. I sektorplanen fremgår det, at hvis aftalepartierne accepterer de indsendte planer fra universiteterne, vil 1.348 pladser blive flyttet ud fra universiteterne, 1.157 nye pladser vil blive udbudt, herunder 190 på den nye campus i Foulum, og 2.016 pladser vil blive lukket på landsplan.

Grafik: Danske Universiteter

Blandt de nye udbud finder man i tråd med de politiske ambitioner blandt andet en ny tandlægeuddannelse i Hjørring, som Aalborg Universitet vil udbyde. Her oprettes 140 pladser. SDU etablerer en jurauddannelse i Esbjerg med 90 studiepladser, og KU opretter en medicinuddannelse i Køge med 155 studiepladser. 

I alt berøres 4.521 studiepladser. Tallene skal dog tages med forbehold, da det ikke er givet, at Uddannelses- og Forskningsministeriets omregninger vil være umiddelbart sammenlignelige med universiteternes tal, skriver Danske Universiteter. 

Humaniora hårdest ramt

I sektorplanen er det også opgjort, hvordan reduktionerne fordeler sig på fagområder. Her står det klart, at humaniora kommer til at se den største reduktion af studiepladser. Humaniora vil i de fire store byer og Roskilde samlet set blive reduceret med 12,8 procent, hvis planerne gennemføres. 


Kilde: Universiteternes indspil til sektorplan, Danske Universiteter

Samarbejde på tværs af landet og sektoren fortsætter

I sektorplanen fremgår det også, hvor universiteterne har koordineret og som tidligere nævnt overdraget uddannelser til hinanden for at sikre et fortsat udbud af de pågældende uddannelser. 

Samarbejdet mellem universiteterne stopper dog ikke med indsendelsen af udflytningsplanerne. Danske Universiteter nedsætter et fælles regionaliseringsudvalg, som blandt andet får til opgave at følge og understøtte etableringen af de udflyttede uddannelser.

Derudover vil Danske Universiteter også oprette en taskforce for humaniora. Ifølge Danske Universiteter skal den nye taskforce komme med indspil til, hvordan universiteterne kan fortsætte og styrke den koordinerede indsats med at udvikle de humanistiske områder.

Korrekturlæst af Charlotte Boel

AU's udflytningsplan i tal

AU lægger i sin endelige plan fortsat op til at udflytte eller nedlægge studiepladser svarende til 6 procent af optaget i 2019.

Nedlæggelse af studiepladser

Konkret forventer AU at nedlægge 819 pladser i Aarhus og Emdrup.

AU har siden 2019 øget sit optag, og konsekvensen heraf er en stigning på 489 pladser; derfor er nettoreduktionen på 330 pladser.

Udflytninger og nye udbud

I det udkast, der var i høring, var 'udflytninger' og 'nye udbud' slået sammen under fællesbetegnelsen 'udflytninger', og tallet lød på 415 pladser. Dette tal inkluderede kun de pladser, der kan tælles med som reduktion af pladserne i de store byer.

I institutionsplanen har ministeriet bedt om at få alle pladserne specificeret og kategoriseret enten som 'udflytninger' eller som 'nye udbud'. Det samlede tal for 'udflytninger' og 'nye udbud' er derfor 120 pladser højere i den endelige plan end i tallet for 'udflytninger' i udkastet. De 120 pladser fordeler sig med 190 pladser under 'nye udbud' og 70 færre pladser under 'udflytninger'.

De ekstra 120 pladser tæller ikke med i reduktionerne i de store byer, så de har ingen betydning for reduktionen på 6 procent.

Dokumentation

Kilde: Universitetsledelsen