Udflytninger og lukninger: Dekanerne om udkastets konsekvenser på fakulteterne

Alle fem fakulteter på AU har på forskellig vis bidraget i ledelsens udkast til, hvordan universitetet vil honorere udflytningsaftalen. Reduceringer og lukninger er en del af udkastet på flere fakulteter, mens andre primært udflytter. Her kan du læse om dekanernes overvejelser, der ligger bag forslagene i udkastet fra universitetet.

Fra venstre: Hans Erik Bøtker, konstitueret dekan ved Health, Eskild Holm Nielsen, dekan ved Tech, Kristian Pedersen, dekan ved Nat, Thomas Pallesen, dekan ved Aarhus BSS og Johnny Laursen, dekan ved Arts. Fotos: Lars Kruse og Melissa Bach Yildirim/AU Foto

Processen for udflytningsplanerne på AU

Udkast til institutionsplan er blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU

Der er stor forskel på Aarhus Universitets fem fakulteter, og det er derfor også på forskellige måder, at fakulteterne bidrager i udkastet til institutionsplanen, der i øjeblikket er til kommentering hos samarbejdsudvalg og studenterforeninger. Men ens for alle er, at de er blevet bedt om at bidrage, og det har de alle gjort.

Udflytninger, reduceringer og lukninger er en del af udkastet, men hvordan de er fordelt kommer helt an på mulighederne på de forskellige fakulteter. 

Ingen udflytninger på Nat

”Først og fremmest vil jeg sige, at det er en politisk aftale, der ikke er baseret på hverken saglighed eller fakta, og det gør det selvfølgelig både frustrerende og smerteligt at skulle være med til at lave udkastet til, hvordan den skal udmøntes.” Således siger Kristian Pedersen, dekan på Natural Sciences, som det første, da han bliver bedt om at forholde sig til udkastet til institutionsplanen.

På Nat er der lagt op til, at man skal reducere optaget med 7 procent i forhold til 2019-optaget, og det betyder, at man reducerer optaget med 191 studiepladser frem mod 2030.

”Det har ikke været nogen munter opgave og slet ikke på naturvidenskab, hvor alle vores kandidater får gode job. Nogle har en lidt høj dimittendledighed og får ikke job så hurtigt, og det rammer os,” siger Kristian Pedersen.

Han forklarer, at forslaget ikke er blevet taget godt imod hos fakultetets samarbejdspartnere, der aftager mange af kandidaterne og ifølge dekanen ”skriger på flere kandidater”.

Der er ingen udflytninger i spil på Nat, og det skyldes dels, at der ikke åbenlyst vil være søgning til Nats uddannelser uden for Aarhus, dels at det vil være for bekosteligt at oprette uddannelser uden for Aarhus.

”Mange af vores uddannelser er baseret på laboratorier og infrastruktur, som vi har her i de gule bygninger. Det vil være meget kostbart at skulle opbygge parallelle undervisnings- og forskningsfaciliteter for at udflytte,” siger Kristian Pedersen.

Det betyder, at der kun er reduktionsmuligheden tilbage eller lukning af uddannelser. Kristian Pedersen forklarer, at man gerne vil beholde en fornuftig faglig bredde på forsknings- og uddannelsesporteføljen. Derfor er lukning af uddannelser ikke med i udkastet. It-uddannelserne og matematik bliver ikke reduceret, fordi der er stor efterspørgsel på disse uddannelser. Det betyder, at der er lagt op til at reducere i optaget på både bachelor og kandidat på studierne biologi, medicinalkemi, molekylær medicin og molekylærbiologi. Derudover er der lagt op til reduktioner på kandidaten i geologi, geofysik, kemi og nanoscience. Der er også foreslået reduktioner på bachelor i fysik.

Samfundsfag og statskundskab slås sammen på Aarhus BSS

På Aarhus BSS reduceres og udflyttes 5 procent af studiepladserne i forhold til 2019-optaget. Det betyder, at der på Aarhus BSS reduceres med 166 studieplader og udflyttes 117.

”Vores hovedbidrag er en udflytning af ITKO-uddannelsen (kandidatuddannelsen it, kommunikation og organisation, red.), som vi udflytter til Herning. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi skal flytte en velfungerende uddannelse, som har demonstreret, at den kan producere kandidater, der kommer hurtigt i arbejde og får gode jobs,” siger Thomas Pallesen, dekan på Aarhus BSS.

Han forklarer, at man har en bekymring for, om det er muligt at få fyldt pladserne ud på ITKO-uddannelsen, da man fra BSS’ side har erfaring med, at det kan være svært at fylde pladserne ud i Herning.

”Når vi skulle finde en løsning på vores fakultet, synes vi, at det her er den bedste. For det første har vi allerede uddannelsen i Herning, og vi synes, at den passer godt ind i Hernings uddannelses- og forskningsmiljø,” siger dekanen.

Derudover håber han på, at flere uddannelser i Herning kan føre til et styrket studiemiljø, som kan være med til at tiltrække flere studerende, så man undgår tomme stole på uddannelserne.

Foruden udflytningen lukker man både bachelor- og kandidatuddannelsen i samfundsfag, som i stedet bliver en del af statskundskab.

”Det betyder, at når du søger statskundskab, søger du også samtidig muligheden for at tage samfundsfag. Kommer du ind på statskundskab/samfundsfag, som det kommer til at hedde, har du ikke valgt, om du vil læse statskundskab eller samfundsfag fra første dag. Når man kommer til femte semester, skal man vælge, om man vil det ene eller det andet,” siger Thomas Pallesen.

Han fortæller, at det er en model, der tidligere har været brugt, og at man forventer, at de studerende med øje for beskæftigelsen i gymnasierne vælger samfundsfag, når der er lav beskæftigelse i gymnasiet og omvendt. Der er dog en bekymring for, at det i sidste ende vil betyde, at færre vælger samfundsfag, da det var tilfældet, sidste gang modellen var aktiv, forklarer dekanen.

Sammenlægningen betyder også, at der vil være en lille reduktion på optaget i statskundskab/samfundsfag, men det har ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser, mener dekanen.

Sidst, men ikke mindst, lukker man den engelsksprogede kandidat i statskundskab.

”Det er ikke lykkedes at få den volumen, som man har ønsket, og derfor syntes vi, det var fair at kigge på den uddannelse,” siger Thomas Pallesen.

Arts skal reducere mest

Arts fører an blandt fakulteterne i antallet af reduktion og udflytning af studiepladser med 9 procent i forhold til 2019-optaget. Her er der lagt op til at reducere med 315 pladser og at udflytte 33 pladser.

Det er primært reduktioner, der gør sig gældende på Arts, og selvom det er her, de fleste reduktioner findes på AU, mener dekan Johnny Laursen, at man bør se på planen som en helhed.

”Det er rigtigt, at Arts bidrager med mange studiepladser, og det gør vi ikke mindst, fordi vi i den aktuelle situation stadig har høj dimittendledighed på en række uddannelser. Vi forventer naturligvis, at den falder som følge af den dimensionering og en række andre tiltag, som er indført,” siger Johnny Laursen og fortsætter:

”Men der er også andre fakulteter, som flytter uddannelser ud, også ganske omfattende, og bidrager på den måde. Derfor er det vigtigt at se udkastet som et samlet plan, hvor vi bidrager på de måder, vi nu kan,” siger Johnny Laursen.

Der er kun tale om en enkelt uddannelse på Arts, der foreslås udflyttet, og det drejer sig om kandidaten i oplevelsesøkonomi, der foreslås udflyttet til Herning.

”Der er en lang række indikatorer, som skal falde på plads, hvis man vil udflytte. Jeg tænker ikke, at de kriterier bliver opfyldt for andre end den ene uddannelse, vi har bragt i spil,” siger Johnny Laursen, dekan på Arts.  

I forhold til reduktionerne er der taget hensyn til sprogfagene og it-uddannelser. Det betyder, at det i udkastet foreslås at reducere på bacheloruddannelsen i filosofi, historie, idéhistorie, international virksomhedskommunikation i engelsk, international virksomhedskommunikation i spansk og religionsvidenskab. Der er lagt op til reduktioner på både bachelor og kandidat på arkæologi, engelsk, kunsthistorie, litteraturhistorie og uddannelsesvidenskab. Derudover er der foreslået reduceringer på kandidater i bæredygtig kulturarvsmanagement, Human Security, journalistik, pædagogisk antropologi, pædagogisk filosofi, pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi.

Desuden lukkes kandidaten diakoni og kognitiv semiotik.

”Det er en samlet vurdering, der ligger til grund for lukningerne. Vi har naturligvis taget udgangspunkt i så objektive kriterier som muligt, hvor vi har kigget på søgning, optag, beskæftigelse og en række andre ting,” siger Johnny Laursen.

Tech satser på Campus Foulum

På Technical Sciences skal man reducere og udflytte 5 procent af studiepladserne i forhold til optaget i 2019. Det betyder konkret, at man reducerer med 33 pladser og udflytter 265 pladser.

Den store udflytning skal ses i forbindelse med AU’s aktiviteter i Foulum, hvortil Tech foreslår at udflytte uddannelsen i agrobiologi, forklarer dekan på Tech, Eskild Holm Nielsen.

”Vi skaber et helt unikt forsknings- og uddannelsesmiljø i Foulum, og det er min forventning, at vi er et af de fakulteter i Danmark, der kommer til at have den største udflytning og etablering af miljø uden for de store byer. Vi har et internationalt ledende forskningsmiljø i Foulum, og det får vi nu muligheden for at udbygge yderligere. Vi har forskere i Foulum, som rangerer blandt verdens bedste, og nu har vi også muligheden for at skabe et uddannelsesmiljø, som er attraktivt for endnu flere stærke kompetencer”,” siger dekanen.  

Udflytningen til Foulum er under den forudsætning, at der oprettes en dyrlægeuddannelse i Foulum, og det ser Eskild Holm Nielsen positivt på.

”Det er ikke besluttet, men vi arbejder på det, analyserer økonomien og det faglige grundlag. I den forbindelse ser vi positive takter,” siger han.

Udflytningen betyder, at man på Tech ikke reducerer optaget på nogen uddannelser, men man lukker kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø.

”Den er dimensioneret i forvejen, og vi bliver nødt til at lukke den, for med seks studerende kan man ikke have kvalitet, faglig diversitet og dynamik. De elementer, der ligger i den uddannelse, skal i det omfang, det er relevant, integreres i agrobiologi,” siger Eskild Holm Nielsen.

I udkastet er der taget hensyn til ingeniørsatsningen og en vækst i de uddannelser, der indgår heri. Det betyder, at en eventuel pause i væksten på ingeniøruddannelsen først vil blive relevant efter 2025, men ifølge dekanen er det for tidligt at koncentrere sig om den diskussion.

Health trækker sig fra Emdrup

På Health skal man reducere med 5 procent af optaget i forhold til 2019, og det drejer sig om 114 pladser.

Da man ikke kan reducere i antallet på medicinuddannelsen og tandlægeuddannelsen, fordi de er dimensioneret efter samfundets behov, har man besluttet at foreslå en lukning af kandidaten i sygepleje i Emdrup.  

Ifølge Hans Erik Bøtker, konstitueret dekan på Health, havde man gerne fortsat funktionen i Emdrup, men tvunget af omstændighederne faldt valget på at beholde Aarhus-afdelingen, fordi det er en del af Aarhus Universitets strategi at være et campusuniversitet.

”Vores forhåbning er, at andre kan overtage uddannelsen i Emdrup. Man kunne forestille sig, at den kommer til at indgå i sektorplanen, hvor universiteterne bliver enige at gøre noget fornuftigt. Det håber vi sker. Vi har haft kontakt med nogle universiteter, og det ser ikke helt mørkt ud,” siger Hans Erik Bøtker.

I udkastet fra Health indgår også reduktioner af uddannelserne folkesundhedsvidenskab og idræt, der dog allerede er pålagt ledighedsdimensionering.  

Udkastet til institutionsplanen er delt op i to faser, hvor kun den første er præsenteret. Alle dekanerne har en forventning om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet siger god for planens første fase. Derfor har  heller ingen af dem konkrete udmeldinger om, hvad anden fase kommer til at betyde for deres respektive fakulteter.

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Processen for udflytningsplanerne på AU

Udkast til institutionsplan er blevet sendt til kommentering blandt følgende parter: fakultetsledelser, akademiske råd, fakultetssamarbejdsudvalg (FSU), Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens Samarbejdsudvalg (ASU), Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum.

Parterne har indtil 3. december til at kommentere på udkastet.

Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december.

Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

AU kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter at AU og de øvrige universiteter har indsendt deres respektive institutionsplaner.

Kilde: AU