Tema: Uklar ledelse

Universitetsledelsen har truffet beslutning om, at learning management-systemet Blackboard skal køre som pilotprojekt på BSS fra studiestart i september i år. TR’ere for det administrative personale på hovedområdet frygter, at en i forvejen belastet gruppe vil komme til at stå for support af det nye it-system. Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen og dekan Svend Hylleberg afviser, at det bliver tilfældet.

»Vi har kollegaer i den administrative enhed Undervisning og Eksamen på BSS, som fik flere hundrede overarbejdstimer, da Syllabus kørte som pilotprojekt på hovedområdet i efteråret.  Og som det fremgår af APV’en, er ansatte i nogle af de administrative enheder på BSS hårdt ramt af stress. Derfor undrer det os, at dekanen kan træffe en beslutning, som involverer ansatte i AU Studier, der jo refererer til vicedirektør Maria Volf Lindhardt.«
Sådan siger Søren Dam, der er tillidsrepræsentant for HK’erne i AU Studier. Han har på den baggrund rettet henvendelse til universitetsdirektør Jørgen Jørgensen på vegne af medarbejdersiden i det lokale samarbejdsudvalg i AU Studier.
»Vi giver udtryk for vores bekymring for vores kollegaer, og vi spørger desuden universitetsdirektøren, om en dekan kan træffe beslutninger, der involverer ansatte i AU Studier, for vi ser den her sag som et klart bevis for den uklare ledelsesstruktur på universitetet, som der også bliver peget på i APV’en.«  
De ansatte i Undervisning og Eksamen har også selv rettet henvendelse om deres bekymring til vicedirektør Maria Volf Lindhardt og dekan Svend Hylleberg.

Ingen uklarhed

Dekan Svend Hylleberg reagerer hurtigt på henvendelsen. Og det samme gør universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. Uafhængigt af hinanden foreslår de et møde sat i stand mellem dekanen, vicedirektøren og de ansatte i den administrative enhed.
Jørgen Jørgensen forklarer:
»Jeg sagde konkret efter at have fået henvendelsen, at jeg ville anbefale et møde med både vicedirektøren og dekanen, så de ansatte fik svar direkte fra de umiddelbart ansvarlige, for når ansatte siger, at de oplever uklar ledelse, må vi lytte til, at det er sådan, de opfatter det,« siger Jørgen Jørgensen.
Jørgen Jørgensen understreger dog kraftigt, at han på ingen måde ser sagen som et udtryk for uklar ledelse:
»Universitetsledelsen har truffet beslutning om, at Blackboard skal køre som pilotprojekt på BSS, så det er en entydig beslutning, der rent teknisk har krævet en justering af den prioriteringsliste, hvor vi angiver de tolv vigtigste prioriteringer for universitetet. Og beslutningen er truffet under den forudsætning, at man sørger for, at pilotprojektet kommer til at forløbe på en måde, så det ikke bliver en belastning for det administrative personale i AU Studier, hvilket man er opmærksom på både i ledelsen i administrationen og i ledelsen på hovedområdet.«
Også dekan Svend Hylleberg tilbageviser enhver tale om uklar ledelse.
»Universitetets øverste ledelse, det vil sige rektorat, universitetsdirektør og de fire dekaner, kan selvfølgelig beslutte, at der er nogle ting, som er vigtige, og som vi derfor skal gennemføre, og så må vicedirektøren og dennes administration arbejde loyalt på at opnå det, så der er overhovedet ikke uklarhed i ledelsen.«
Til det siger vicedirektør Maria Volf Lindhardt:
»Jeg havde, inden universitetsledelsen traf beslutningen, lejlighed til at udtrykke, hvad den skulle være opmærksom på i den forbindelse. Jeg gav blandt andet udtryk for, at det er en reel bekymring, som medarbejderne tilkendegiver. Det er en hårdt presset gruppe, som ser med bekymring på implementering af et nyt system i en situation, hvor andre it-systemer, der skal understøtte det nye system, ikke kører optimalt.«
Vicedirektøren fortsætter:
»Men jeg er enig i, at sagen ikke er udtryk for uklarhed i ledelsen. Universitetsledelsen har truffet en beslutning, og den arbejder vi naturligvis loyalt på at understøtte i administrationen.«

Udfald af møde

De ansatte i Undervisning og Eksamen får på det møde, som bliver aftalt, en orientering af dekan Svend Hylleberg og den projektgruppe, der skal implementere Blackboard på BSS.  
»Jeg siger til dem, at de ikke vil blive berørt overhovedet, før vi skifter eksamenssystem engang til næste år. Og med hensyn til support vil underviserne være uddannede i at bruge systemet fra september. Også de studerende vil være klædt på til at bruge det fra studiestart i år,« siger Svend Hylleberg.
Desuden fastslår dekanen, at når en underviser eller en studerende får behov for support, skal de trække på studentermedhjælpere fra IT Support på BSS. Og på support fra leverandøren Blackboard.
»Jeg kan godt sige dig, at de drog et lettelsens suk, da de hørte det på mødet,« siger Svend Hylleberg.
Sådan opfatter tillidsrepræsentant Søren Dam ikke helt udfaldet af mødet:
»Vi har været rigtig glade for det møde, men jeg bliver nødt til at sige, at det, der kom frem, ikke har fjernet mine kollegaers nervøsitet, da de af erfaring ved, at de vil få rigtig, rigtig mange henvendelser fra både undervisere og studerende ved ibrugtagning af et nyt it-system. Og selvom de har fået at vide, at de kan henvise til en anden support, vil de mange afbrydelser være med til at presse en i forvejen belastet gruppe,« siger Søren Dam.
Projektgruppen, som står for implementeringen af Blackboard på BSS, gennemfører kun implementeringen, hvis den i løbet af juni bliver helt sikker på, at systemet er klar til brug i efteråret; i modsat fald vil projektet blive udskudt til semesterstart i foråret 2014.  


Fakta

Hvad er Blackboard?

Blackboard er et learning management-system (LMS), som universitetsledelsen har besluttet, skal udrulles på hele Aarhus Universitet. Implementeringen af systemet skal ses som et led i projekt Educational IT, der blev skudt i gang af universitetsledelsen 9. marts 2011.